2008, Nr. 2(18)

TURINYS / CONTENTS

SOCIALINIAI MOKSLAI/SOCIAL SCIENCES

Daiva Alifanovienė, Loreta Krikščiūnaitė 

Lietuvių emigrantų Didžiojoje Britanijoje gyvenimo būdo analizė: profesinės veiklos aspektai
  Analysis of the Life Style of Lithuanian Emigrants in Great Britain: Occupational  Activity  Aspects  10
Daiva Alifanovienė, Odeta Šapelytė, Elvyra Gelžinienė Neformalusis suaugusiųjų mokymasis asmenybės ir profesinio tobulėjimo kontekste  11
  Non-Formal Adult Learning in the Context of Personal and Professional Improvement  16
Algirdas Ališauskas, Martynas Rusteika Specialiojo pedagogo funkcijų bendrojo lavinimo mokykloje analizė  17
  Analysis of the Role of a Special Teacher in a Mainstream School  23
Stefanija Ališauskienė, Lina Kondrotienė Ankstyvosios intervencijos srities specialistų profesinės kompetencijos  24
  Competences of Early Childhood Intervention Professionals  34
Ingrida Baranauskienė, Benas Gudinavičius Profesinės reabilitacijos specialisto (tarpininko)  profesinė kompetencija: teorinis modelis  35
  Professional Competence of a Vocational Rehabilitator (Mediator): Theoretical Model 40 
Ingrida Baranauskienė, Daiva Manukian  Aklųjų ir silpnaregių mokinių integruoto ugdymo analizė  41
  Analysis of Integrated Education of Blind and Visually Impaired Pupils  48
Ingrida Baranauskienė, Ilona Valčiukienė, Jūratė Vinikaitytė Profesinio rengimo institucijų ugdytinių požiūris į integruotą neįgaliųjų ugdymą  50
  Professional Training Institution Students' Attitudes Towards Integrated Education of the Disabled  54
 Nijolė Bražienė, Daiva Mockienė  Agresyvių vaikų socializacijos teoriniai pagrindai  55
   Theoretical Basis of Aggressive Children Socialization  64
 Remigijus Bubnys, Lina Krušaitė Socialinių pedagogų ir socialinių darbuotojų reflektavimo ypatumai profesinėje veikloje   65
  Reflection Peculiarities of Social Educators and Social Workers in their Professional Activities  70
Aniceta Garšvienė, Kristina Girdvainytė Neišplėtotos kalbos vaikų žodžių daryba  71
   Word Composition of Children with Speech Disorders  77
 Aniceta Garšvienė, Gina Juškienė  Priešmokyklinio amžiaus vaikų tarimo ypatumai  78
   Pronunciation Defects of Pre-school Children   84
Aniceta Garšvienė, Viktorija Neverdauskaitė Vidutiniškai ir žymiai sutrikusio intelekto vaikų bendravimo gebėjimų ugdymas alternatyviąja komunikacija 85 
  Training Communication Skills of Moderately and Severely Mentally Retarded Children by Alternative Communication  90
 Darius Gerulaitis, Justė Dėlkutė Veiksnių, susijusių su neįgalų vaiką auginančios šeimos psichosocialiniu atsparumu, identifikavimas  91
  Identification of Factors Related to Resilience of Families with Disabled Children  97
Darius Gerulaitis, Eglė Gužauskaitė Sutrikusio intelekto vaikų savarankiškumo ugdymo(si) sėkmės kriterijai  98
  Success Criteria in Teaching/Learning Independence Children with Disabilities   101
Vytautas Gudonis, Gita Masiokienė Pedagogų empatiškumo tyrimas  102
   Исследование эмпатичности учителей  108
 Regina Ivoškuvienė, Gintarė Černiauskaitė Sutrikusios kalbos vaikų kūrybinės vaizduotės ypatumai  109
  Peculiarities of Creative Imagination of Children with Speech Disorders  115
Adolfas Juodraitis, Renata Pocevičienė Paauglių požiūris į ankstyvus lytinius santykius   116
   Teenagers' Attitude Towards Early Sexual Relationships  121
Adolfas Juodraitis, Roma Račkauskienė Prielaidos socialinei pagalbai teikti alkoholinės priklausomybės  situacijoje  122
  Presumption for Rendering Social Help in the Situation of Alcoholic Dependence  132
Irena Kaffemanienė, Inga Bičiulaitytė Specialiųjų pedagogų edukaciniai poreikiai  133
   Special Teachers' Educational Needs  139
Irena Kaffemanienė, Loreta Reseckienė  Ikimokyklinio amžiaus vaikų, turinčių kalbos ir komunikacijo sutrikimų, individualizuoto motorikos ir kalbinių gebėjimų ugdymo ypatumai  140
  Specific Development of Individualized Motoric and Speaking Skills while Working with   Pre-School Children with Speaking and Communication Problems  147
Rita Melienė, Gintarė Šteinytė Prielaidos specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių mąstymui lavinti patarlėmis   149
  Training Children's with Special Needs Metaphoric Thinking by Proverbs  155
Lina Miltenienė, Aušra Borkertienė  Bendrųjų programų adaptavimas specialiųjų ugdymosi poreikių  turintiems vaikams: programų turinio analizės rezultatai  156
  Adaptation of General Curricula for Special Education Needs Children: Results of Curricula   Content Analysis  163
Daiva Mockevičienė,  Lina Račė, Vaida Berneckė Kamuolių terapijos įtaka šešerių metų vaikų  su kalbos sutrikimais psichomotorikai  164
  The Influence of the Ball Therapy on the Psycho-Motorics of Six-Year-Old Children with  Speech Disorders  168
Gražina Morozova, Jurgita Minkevičiūtė Prevencinės veiklos organizavimo mokykloje vertinimas: mokinių požiūris    169
  Evaluation of Organizing Preventive Activities in a School: Schoolchildren's Attitudes  175
Virginija Ozolaitė, Elena Zablockytė  Nenoro mokytis priežastys: ugdytojų ir ugdytinių požiūris  176
  Reasons for Unwillingness to Study: Attitudes of Educators and Schoolchildren  179
Liuda Radzevičienė, Dovilė Kantauskaitė  Visuomenės požiūris į kitataučius: integracijos problemos ir    galimybės  180
  Community Attitudes Towards Foreigners: Integration Problems and Opportunities  184
Liuda Radzevičienė, Laimutė Samulionienė  Šeimų, kurių vaikai auga globos institucijose, negatyvių   išgyvenimų raiška  185
  Peculiarities of Negative Empathy of Families with Children in Foster Care    190
Laura Straubergaitė, Darius Jocas  Kineziterapeutų ir kitų specialistų bendradarbiavimo problemos  191
  Problems of Cooperation Between Physical Therapists and Other Specialists  197
Liuda Šinkariova, Vytautas Gudonis, Valda Trakūnaitė  Naminių gyvūnėlių laikymo sąsajos su   įvairiais žmogaus gyvenimo aspektais   198
  Link Between Keeping Pets and Various Aspects of Human Life...  206
Danė Šlapkauskaitė, Inesė Ratnikaitė Neoficialiųjų pedagogų pėdsakais  207
  On the Footsteps of Unofficial Educators  212
Danė Šlapkauskaitė, Vytautas Šlapkauskas Neformalaus dvasinio visuomenės ugdymo aktualumas  213
  Relevance of Informal Spiritual Education of Society  221
Ona Štitilienė, Ramunė Pleikienė Sutrikusio intelekto mokinių gebėjimas spręsti dešimtaines trupmenas  222
  Mastering Decimal Fractions by Pupils with Special Needs  227
Laima Tomėnienė, Ieva Žigunytė  Vidutinių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių dalybos  veiksmo įsisavinimo ypatumai   228
  Peculiarities of Learning Arithmetics Operations by Pupils with Moderate Special Needs  233
Asta Vaitkevičienė, Vita Jozėnaitė.  Rizikos grupės vaikų socialinės raidos ypatybės ugdymosi kontekste  234
  Characteristics of Social Development of Risk Group Children within the Educational Context  239
Jūra Vladas Vaitkevičius, Deividas Minginas  Judesių korekcijos užsiėmimų įtaka Šiaulių specialiojo  ugdymo centro mokinių laikysenai  240
  Influence of Movement Correction Practice for Correction of Children's Posture in Šiauliai    Special Education Center   244
     
Apie autorius / Information about the authors   245
Reikalavimai mokslo darbams, publikuojamiems leidinyje „Jaunųjų mokslininkų darbai"   249
Requirements for research publications in the issue "Journal of Young Scientists"   251