2012, Nr.2 (26)

TURINYS /CONTENTS

I. MAKROEKONOMINIŲ PROCESŲ TYRIMAI  
   
Laura Žiogelytė
Vyrų ir moterų darbo užmokesčio skirtumų Lietuvoje vertinimas
Assessment of differences in male and female earnings in Lithuania
6
15
Kazimieras Narimantas Paliulis, Alma Mačiulytė-Šniukienė, Audrius Vizbaras
Informacinės visuomenės plėtros ir jos įtakos darbo produktyvumui vertinimas: Lietuva Europos sąjungos šalių kontekste
Assessment Informatikon Society Development and its Impact on the Labour Productivity: Lithuania in the Context European Union Countries
17
32
Daiva Beržinskienė, Simona Raziulytė
Darbo našumo ir darbo užmokesčio tarpusavio priklausomybės vertinimas Lietuvos pavyzdžiu (koreguojamas)
Assessment of Correlation between Labour Productivity and Wage Level through the Lithuanian Example
33
40
   
II. REGIONŲ PLĖTRA 43
   
Aistė Žalevičienė
Regioninė politika ir Europos sąjungos struktūrinė parama: patirties įvertinimas
Regional policy and structural support of the EU: experience evaluation
44
53
   
III. VADYBA IR ADMINISTRAVIMAS 33
   
Jurgita Mikolaitytė, Oksana Mejerė
NVO valdymo konceptas: samprata, principai ir modeliai
NGO Governance:conception, principles and models
56
64
   
IV. INVESTICINIAI PROJEKTAI IR INOVACIJOS 65
   
Irena Zabielavičienė
Inovacinio proceso valdymas pramonės įmonėje
Management of the process of innovation in an industrial company
66
76
Kęstutis Ališauskas, Aida Jankauskienė, Sandra Žebrauskienė
Investicinės paramos poveikis ūkių veiklos plėtrai
Influence of Investment Aidon Development of Farming
77
88
   
V. ĮMONIŲ ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ 89
   
Rasa Budrikienė, Irena Paliulytė
Bankroto prognozavimo modelių pritaikomumas skirtingo mokumo ir pelningumo įmonėms
Applicabilit y of bancruptcy prediction models for companies of different solvency and profitability
90
102
Dalia Rudytė, Rita Bužinskienė
Nematerialiųjų išteklių vertinimo metodai organizacijos išteklių apskaitoje
Assessment methods of intangibles in organization’s resources accouting
104
110
   
VI NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS PROBLEMOS 113
   
Oksana Mejerė, Evelina Petrylaitė
Kurčiųjų asmenų dalyvavimas Lietuvos politiniame gyvenime: gestų kalbos vertėjų centrų atstovų pozicija
Participation of deaf people in the Lithuania‘s political life
114
124
   
VI. MOKSLO APŽVALGOS IR RECENZIJOS. 125
   
Rasa Balvočiūtė
„Ekonomikos realijos: verslo ir socialinė sanglauda“. Konferencijos apžvalga
126
   
Apie autorius / About Authors 129
   
Reikalavimai mokslo darbams, publikuojamiems leidinyje „Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos“ 131
Requirements for Scientific Papers to be Published in „Economics and Management: Current Issues and Perspectives“ Journal 134