2012, Nr.1(25) 

TURINYS / CONTENTS

Vadimas Popovas
Keleivių vežimo vietiniais maršrutais paslaugų organizavimo problemos ir  tobulinimo galimybės savivaldybėse
Organizational problems and improvement feasibilities of services of public transportation  on local routes in municipalities
5
15
Remigijus Kinderis
Verslo modeliai – jų semantinė raiška ir struktūra
Business models – their semantic form and structure
17
26
Danguolė Šavareikienė
Kolektyvinių santykių valdymo plėtra įmonių konkurencingumo stiprinimui

Collective relations management development to strengthen business competitiveness
28
35
Aušrinė Lakštutienė, Rytis Krušinskas
Finansų krizių valdymas: Švedijos bankų krizės  valdymo patirtis
Management of fFinancial Crises: Swedish Banking Crisis Management Experience
37
45
Danguolė Šavareikienė
Motyvo interpretacija motyvacijoje
Interpretation of motive in of motivation
46
51
Jonas Babravičius, Ignas Dzemyda
Naujosios viešosios vadybos elementai: teorinis požiūris
New Public Management Elements: a Theoretical Approach
52
61
Simona Pogosian, Ignas Dze­myda
Inovacijos versle ir jas lemiantys veiksniai teoriniu ir  politiniu aspektu
Innovations in Business and Factors Influencing Them: Theoretical and Political Aspect
63
75
Jonas Jasaitis
Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto studijos „Lietuvos regionų tipologijos  kaimiškumo aspektu“ recenzija
77
   
   
REIKALAVIMAI MOKSLO DARBAMS, PUBLIKUOJAMIEMS LEIDINYJE EKONOMIKA IR VADYBA: AKTUALIJOS IR PERSPEKTYVOS 82
   
REQUIREMENTS FOR SCIENTIFIC PAPERS TO BE PUBLISHED IN ECONOMICS AND MANAGEMENT: CURRENT ISSUES AND PERSPECTIVES JOURNAL 85