2011, Nr.4 (24)

TURINYS / CONTENT

Pratarmė / Foreword (Jonas Jasaitis) 6
   
I. KAIMO PLĖTROS METODOLOGINIAI ASPEKTAI /
METHODOLOGICAL ASPECTS OF RURAL DEVELOPMENT
9
   
Jonas Jasaitis
Kaimo plėtros politikos formavimas, įgyvendinant Jono Prano Aleksos  Lietuvos viziją
Creation of Rural Development Policy by Implementation of Jonas Pranas Aleksa  Vision of Lithuania
10
19
Malvina Arimavičiūtė
Strateginio planavimo tobulinimas kaimiškose savivaldybėse,  remiantis užsienio šalių patirtimi
Improvement of Strategic Planning in Rural Municipalities Based on Experiences of  Foreign Countries
21
30
Vilma Atkočiūnienė, Irina Boculo
Lietuvos kaimo vietovių įvaizdžio formavimo valdymas
Management of Formation of Image of Lithuanian Countryside
31
41
Nelė Jurkėnaitė
Bendroji žemės ūkio politika, artėjant 2020 metams: evoliucija ar revoliucija?
Common Agricultural Policy towards 2020: Evolution or Revolution?
42
50
Dalia Vidickienė, Živilė Gedminaitė-Raudonė
Lietuvos regionų klasifikavimas pagal  kaimiškumą, remiantis atokumo kriterijumi
Typology of Lithuanian Regions by Rurality Based on Remoteness
51
58
Roberta Savitė, Jan Žukovskis
Žemės ūkio ministerijos nuostatų struktūros tyrimo rezultatai
Results of Research on Structure of Regulations of the Ministry of Agriculture of the  Republic of Lithuania
60
66
   
II. ŽEMO URBANIZACIJOS LYGIO VIETOVIŲ SOCIOEKONOMINĖS PLĖTROS PERSPEKTYVOS / THE PROSPECTS OF SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT  OF LOW URBANIZED AREAS 69
   
Veronika Bikse, Baiba Rivza, Sandija Rivza
Socialinės ir ekonominės rizikos galimybių  įvertinimas ir sumažinimas mikroįmonėse
Possibilities for Evaluation and Reduction of Social and Economic Risks in Micro Enterprises
70
79
Alvydas Baležentis, Tomas Baležentis
Darnios energetikos plėtra: energijos vartojimo ir  šiltnamio efekto dujų emisijos tendencijos Lietuvos žemės ūkyje
Sustainable Energy Development: Trends of Energy Consumption and Greenhouse Gas  Emissions in Lithuanian Agricultural Sector
81
91
Jolanta Droždz, Nelė Jurkėnaitė
Lietuvos kaimo vietovių perspektyvos: atsinaujinančių  išteklių energijos panaudojimo aspektai
Perspectives of Rural Areas of Lithuania: Aspects of Use of Renewable Sources of Energy
92
101
Nemira Gulbinienė, Aida Jankauskienė, Gerda Šileikaitė
Darbo rinkos plėtros galimybės kaimo vietovėse
Possibilities for Labor Market Development in Rural Areas
102
111
Orestas Juozupaitis, Jonas Jasaitis
Mokesčių politikos tobulinimas, skatinant verslo  plėtrą mažai urbanizuotose vietovėse: Tauragės rajono atvejis
Improvement of Tax Policy for Stimulation of Business in Low Urbanized Areas:
Case Study of Tauragė District
113
126
   

III. KAIMIŠKŲJŲ VIETOVIŲ EKONOMINĖS VEIKLOS DIVERSIFIKACIJA /
DIVERSIFICATION OF ECONOMIC ACTIVITY IN RURAL AREAS
127
   
Santa Graikste, Linda Medne, Baiba Rivža
Kvalifikuoto personalo ištekliai – sėkmingos turizmo industrijos plėtros prielaida
Qualitative Personnel Resources – Precondition for Successful Development of
Tourism Industry
128
133
Vladimiras Gražulis, Brigita Žuromskaitė
Lietuvos kaimas: ar turistui pakanka motyvų ji rinktis?
Lithuanian Countryside – Is It Attractive Option for Tourists?
135
146
Tamāra Grizāne
Kultūros ir istorijos parkų kaip turizmo išteklių klasifikavimo problema
Problems with Classification of Heritage Parks as Tourism Resources
148
156
Agnese Krieviņa, Ieva Leimane
Pridėtinės vertės didinimo strategijų palyginimas ir jų  pasirinkimas Latvijos pieno ūkiui
Comparison and Selection of Strategies to Increase Value Added of Latvian Dairy Sector
158
167
Vytautas Pilipavičius
Bendruomeninio verslumo formavimas ir kaimo vietovių  konkurencingumo stiprinimas
Formation of Сommunity Entrepreneurship and Increasing of Competitiveness of Rural Areas
169
177
Rasa Rudžinskienė
Bedarbių karjeros projektavimo veiksniai Lietuvos kaime
Factors of Career Planning for Unemployed People in Lithuanian Village
179
187
Ilze Rumbeniece
Investicijų panaudojimo efektyvumas, gerinant vandens kokybę Lielupės baseine
Effect of Investments on Water Quality Changes in the Lielupe River Basin
189
197
Anda Siliņa, Kristīne Polačenko, Veronika Buģina, Sandris Ancāns
Latvijos pieno ūkių  ekonominė analizė ir įvertinimas
Economic Analysis and Assessment of Dairy Farms in Lat­via
198
212
   
APIE AUTORIUS / About Aut­hors 213
REIKALAVIMAI MOKSLO DARBAMS, PUBLIKUOJAMIEMS LEIDINYJE 
EKONOMIKA IR VADYBA: AKTUALIJOS IR PERSPEKTYVOS
218
REQUIREMENTS FOR SCIENTIFIC PAPERS TO BE PUBLISHED IN ECONOMICS AND MANAGEMENT: CURRENT ISSUES AND PERSPECTIVES JOURNAL 221