2011, Nr. 1(21)

TURINYS

Teorijos klausimai / Theoretical Issues 5
   
Arvydas Guogis, Boguslavas Gruževskis
Socialdemokratijos problema visuomenėje: socialinio teisingumo ir Naujojo viešojo valdymo aspektai
Societal Problem of Social Democracy - Aspects of Social Justice and New Public Management
6
14
Janina Šeputienė, Lina Končiūtė
Darbo užmokesčio ir nedarbo lygio sąryšio Lietuvoje vertinimas
Estimation of Relationship between Wages and Unemployment in Lithuania
16
22
   
Finansai ir buhalterinė apskaita / Finance and Accounting 25
   
Julija Jakimuk, Gerda Žigienė
Infliacijos įtaka bankroto prognazavimo modelių tiklumui
Inflation Impact on Accuracy of Bankruptcy Prediction Models

26
35
Skirmatė Kuktaitė, Kristina Javaitienė
Apgaulės finansinėse ataskaitose
Frauds in Dinancial Statements

37
42
Zita Tamašauskienė, Aušra Žadvidaitė
Mokesčių sistemos Lietuvoje kitimo įtakos biudžeto pajamoms ekonominis vertinimas
Economic Evaluation of the Influence of Changes in Lithuanian Tax System on Budget Revenue
44
56
   
Investiciniai projektai / Investment projects 59
   
Jonas Mackevičius, Vladislav Tomaševič
Vidinės grąžos normos metodo taikymas vertinant investicinių projektų ekonominį efektyvumą
Internal Rate of Return Method Application for Assessing the Economic Efficiency of Investment Projects
60
67
   
Regionų plėtra / Regional development 69
   
Algis Šileika, Rasa Šimulienė
Europos Sąjungos struktūrinių fondų panaudojimo Lietuvos regionuose 2005-2009 metais socialinė ekonominė analizė
Social-Economic Analysis of European Union Structural Funds Usage in the Regions of Lithuania in 2005-2009
70
83
   
Paslaugos: teorija ir praktika / Services : theory and practice 85
   
Remigijus Kinderis, Linas Žalys, Irina Žalienė
Paslaugų kokybės vertinimas viešbučių versle
Service Quality Assessment in Hotel  Business

86
99
Regina Navickienė, Lina Danilevičienė
Turizmo paslaugos, kaip pagrindinių ir periferinių paslaugų visuma
Tourism Services as the Whole Complex of Main and Peripheral Services

101
106
Biruta Švagždienė, Kristina Čepienė, Kristina Bradauskienė
Diagnostinės organizacijos kultūros prielaidos turizmo sektoriuje
Diagnostic Parameters of Organizational Culture in the Tourism Sectos

108
120
   
Socialinis draudimas / Social insurance 123
   
Birutė Švagždienė, Kristina Bradauskienė, Dalia Perkumienė, Kristina Čepienė
Lietuvos ir Vokietijos sveikatos draudimo lyginamoji analizė
Comparative Analysis of Lithuanian and German Health Insurance Systems

124
134
   
Recenzijos ir anotacijos 135
   
Daiva Beržinskienė
Recenzija apie dr. Janinos Šeputienės daktaro disertaciją „Institucinės aplinkos poveikio ekonomikai vertinimas“
136
Gintaras Šaparnis
Recenzija apie dr. Andriaus Rakicko daktaro disertaciją „Tiekimo grandinės procesų valdymo vertinimo modelis“
139
Rigita Tijūnaitienė
Recenzija apie dr. Evandželinos Petulienės daktaro disertaciją „Klienetų dalyvavimo viešosiose paslaugose valdymas Lietuvos seniūnijose“
141
   
Apie autorius / About Authors 144
   
Reikalavimai mokslo darbams, publikuojamiems leidinyje „Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos 146
Requirements for Scientific Papers to be Published in „Economics and Management: Current Issues and Perspectives Journal 149

Normal 0 19 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Arvydas

Guogis, Boguslavas Gruževskis