2008, Nr. 3(12)

TURINYS

Ališauskas Kęstutis, Jankauskienė Aida, Kairytė Laima
Nuostatų kaita kaimo bendruomenių veikloje
5
Anisimovaitė Kristina, Marcišauskienė Jūratė
Veiksnių, turinčių įtakos Lietuvos tekstilės ir siuvimo sektoriaus konkurencingumui, analizė
14
Balvočiūtė Rasa, Skunčikienė Solveiga
Darbo užmokesčio Lietuvos organizacijose struktūrinis pjūvis: darbuotojų išsilavinimo ir darbo stažo aspektai
25
Bersėnaitė Jurgita
Verslo aplinka ir jo rėmimas Lietuvoje
30
Beržinskienė Daiva, Rudytė Dalia
Jaunimo padėties Baltijos šalių darbo rinkose dinaminių pokyčių lyginamoji analizė
39
Bivainienė Lina, Motiečiūtė Vaiva
Prekės ženklo žinomumas: teoriniai ir praktiniai aspektai
48
Blinstrubas Artūras, Šerkšnaitė Vitalija, Venclavičiūtė Aida
Meno terapijos paslaugos poreikis Šiaulių regione
57
Butkus Mindaugas, Matuzevičiūtė Kristina
Lietuvos aukštojo mokslo įstaigų įtaka netolygiai regionų plėtrai
67
Dapkus Rimantas
The role of rural restructuring process in the sustainable regional policy
75
Fominienė Vilija Bitė, Mikalauskas Rimantas, Švagždienė Biruta.
Personalo verbavimo ir atrankos ypatumai šiuolaikinėje sporto organizacijoje (Kauno rajono sporto organizacijų vertinimas)
81
Garalis Algirdas
Logistika, organizacijų konkurencingumo plėtojimo veiksnys: moderniosios informacinės technologijos tiekimo veikloje
88
Gavelis Vytautas
Corruption in the context of international economic relations
102
Grigaliūnienė Žana, Cibulskienė Diana
Arbitražo įkainojimo teorijos taikymo prielaidos
108
Ivanauskienė Neringa, Auruškevičienė Viltė
Klientų lojalumo programos: tendencijos mažmeninės bankininkystės rinkoje
116
Juknevičienė Vita, Urbelienė Zita
Elektroniniai rinkimai šiuolaikinės demokratijos kontekste
124
Karalevičienė Jurgita, Matuzevičiūtė Kristina
Organizacijos intelektinio kapitalo lygio tyrimas mūsų šalies pramonės įmonėse
133
Kilijonienė Akvilė, Simonavičienė Žaneta
Regioninės politikos įtaka regionų išsivystymo trūkumų raidai
141
Klebanovas Juozas, Tamošiūnas Teodoras
Šiaulių prekybos instituto 1934-1944 m. veikla: patirties aktualijos
153
Kriščiūnienė Erika, Šaparnis Gintaras
Vadybos kokybės standarto diegimo aspektai nevyriausybinių organizacijų veikloje
159
Matuzienė Ina, Paulikaitė Žydrūnė
Darbuotojų skatinimo sistemų palyginimas UAB „V. Liatukas ir ko" ir UAB „Nomera"
172
Myškova Renata
Economic and Regional Indicators in Connection with the Chantes in Regional Policy in the Check Republic
183
Musulaitė Renata, Labžentienė Marija
Dėstytojų motyvavimo ypatumai kolegijose
189
Ožalienė Audronė, Šaparnienė Diana
Elektroninių dokumentų valdymas viešėjame sektoriuje: plėtros galimybių analizė
199
Penka Peeva
Trade and Containment: American Export Control Policy in 1953-1957
206
Petuškienė Edita, Glinskienė Rasa
Profesinės etikos institucionalizavimo įtaka individo adaptacijai organizacijoje
216
Pitrėnaitė Birutė
Rizikos vertinimas ekstremalių situacijų valdyme
231
Povilaitis Mindaugas, Čiburienė Jadvyga
Paslaugų inovacijų diegimo vertinimo kriterijai
243
Rudytė Dalia, Beržinskienė Daiva, Prichotskytė Fausta
Darbo užmokesčio diferencijacija: veiksniai ir tendencijos
251
Ruplienė Dovilė, Garšvienė Lina
Tiesioginių užsienio investicijų įtaka šalies ekonominiam augimui
262
Ruplienė Dovilė, Montvilaitė Kristina, Grigaliūnienė Žana
Tiesiogines užsienio investicijas lemiantys veiksniai
271
Samulevičius Jurgis
Bridging science and business together: Lithuania‘s achievements and challenges
281
Spietinienė Erika, Tamošiūnas Teodoras
Archeologinio paveldo apsaugos tendencijos Šiaulių regione
288
Stankevičienė Jūratė, Skeivienė Ingrida, Bivainienė Lina
Reklaminio vaizdo ekrano poveikio vartotojams vertinimas
300
Staponkienė Jurga
„Naujoji viešoji vadyba": kilmė ir turinys
311
Stoškus Stasys, Petkienė Evandželina
Laiko valdymo efektyvumas: teorinis ir praktinis aspektai
319
Šerikova Andželika, Šimkienė Vitalija, Gordejeva Natalija
Šeimos politika ir gimstamumas
329
Šidlauskaitė Brigita, Šeputienė Janina
Bendros pinigų politikos optimalumo poveikis fiskalinei politikai
337
Tamašauskienė Zita, Šileika Algis, Masėnienė Lina.
Investicijų į žmoniškąjį kapitalą ir jų grąžos tyrimas UAB „Arkada
346
Tamm Katrin, Kaldaru Helje
Sectoral structure and socio-economic development: searching for the relationship
358
Tubutienė Vilma, Bajarūnienė Jurgita
Specialiųjų ir bendrųjų kompetencijų ypatumų analizė skelbimuose į laisvas karjeros valstybės tarnautojų darbo vietas
370
Zemite Ieva
Economic assessment of event centre activity impact in Latvia. Case study: Dzintari concert hall
381
Zvaigzne Anda
Risk Diversification Strategies of Latvian Rural Tourism enterprises
387
Žalienė Irina, Žalys Linas, Iždonaitė-Medžiūnienė Inga
Šiaulių regiono turizmo plėtros situacijos analizė
395
Žičkienė Skaidrė, kovierienė Ala
Lankstūs darbo organizavimo modeliai: teoriniai ir praktiniai aspektai
405
Žilinskas Vytautas Jonas, Staleronka Alfredas, Balkevičienė Romualda
Intelektinės nuosavybės objektų teisinės apsaugos žinių sklaidos didinimas
420