2009 Nr. 3(16)

TURINYS

Pratarmė (Jonas Jasaitis) 5
Įvadas 8
   
Aleksa Valentinas
Profesorius Jonas Pranas Aleksa šių dienų kontekste (130-osioms gimimo metinėms artėjant)
9
Grigas Romualdas
Kaimas laiko išbandymuose: tarp pragmatikos ir sakralumo
10
Jasaitis Jonas
Konferencijų „Šiuolaikinio kaimo vizija“ koncepcija ir misija
14
Knašys Vytautas
Rinkomės šeimos ūkių kaimą
21
   
I. KAIMIŠKŲJŲ VIETOVIŲ SOCIOEKONOMINĖS PLĖTROS KRYPTYS 29
   
Ališauskas Kęstutis, Jankauskienė Aida, Klovienė Jurgita
Bendruomenių dalyvavimas kaimo plėtroje
30
Arimavičiūtė Malvina
Naujosios viešosios vadybos principų taikymas kaimiškose savivaldybėse
38
Atkočiūnienė Vilma
Kaimo vietovių konkurencingumą lemiantys veiksniai
49
Dapkus Rimantas, Edita Gaižauskienė
Turizmo plėtros perspektyvos vietos savivaldos lygmeniu
60
Damulienė Aldona
ES finansinės paramos panaudojimo kaimo turizme probleminiai klausimai
73
Išoraitė Margarita
Strateginio valdymo ypatumai kaimo turizmo sektoriuje
81
Livanas Ramūnas
Pienininkystės problemos ir perspektyvos Pakruojo rajone
93
Nefas Saulius
Funkcionalių vietos bendruomenių veiklą sąlygojantys veiksniai
101
Ratkevičienė Valentina, Bagdanavičius Juozas
Ūkininkų situacija: Tauragės ir Plungės rajonų atvejų analizė
110
Tamošiūnas Teodoras, Liubomirskienė Reda
Strateginis Ukmergės rajono Vietos veiklos grupės valdymas
118
   
II. ŽEMDIRBYSTĖS, GYVULININKYSTĖS IR GAMTOSAUGOS AKTUALIJOS 131
   
   
Arlauskienė Aušra, Maikštienė Stanislava
Dirvožemio organinės anglies polkyčiai Šiaurės Lietuvos intensyviosios žemdirbystės sistemose
132
Klimas Ramutis, Klimienė Asta, Rimkevičius Stanislovas
Kiaulių veislės ir jų perspektyvos Lietuvoje
139
Klimienė Asta, Vainorienė Rimanta, Grišaitė Aldona
Augalų parinkimas tradiciniams gėlių darželiams Šiaulių universiteto Botanikos sodo pavyzdžiu
145
Kretavičius Justinas, Račys Jurgis, Tamašauskienė Diana
Lietuvos bitynai: dabartis ir ateities vizija
151
Malciūtė Aurelija
Šiaulių universiteto Botanikos sode introdukuotų rododendrų tinkamumas auginti šiuolaikinio kaimo sodybose
159
Masilionytė Laura, Maikštėnienė Stanislava
Žemdirbystės sistemų vertinimas aplinkosauginiu požiūriu Šiaurės Lietuvos regione
165
Povilaitis Virmantas, Lazauskas Sigitas
Javų derlingumo Lietuvoje prognozavimas pagal tikėtinus skirtingus klimato kaitos scenarijus
172
Skurdenienė Ina
Gyvulininkystės raiška Lietuvos ekologiniame sąjūdyje: europonis modelis tautinio savitumo fone
179
   
III. KAIMO SOCIOKULTŪRINĖS SITUACIJOS POKYČIAI, PILIETINĖS VISUOMENĖS UGDYMAS 192
   
Janavičienė Daiva
Skuodo savivaldybės viešosios bibliotekos kultūrinė komunikacija kamo bendruomenėse
193
Jankuvienė Edita, Jasaitis Jonas
Šiuolaikinė lietuviška sodyba kaime: lūkesčiai ir nauji sprendimai
202
Kriaučiūnienė Valerija, Jasaitis Jonas
Kaimo turizmas - pažinimui ir pilietiniam ugdymui
209
Lapienienė Audronė, Merkys Gediminas
Vaikų kultūrinio kapitalo skirtumai urbanizuotose ir neurbanizuotose Lietuvos vietovėse
221
Marčiukaitis Sigitas Juozas
Kaimo plėtros dalyvių intelektinių pajėgumų stiprinimas
229
Stoškuvienė Rasa, Žalys Vytautas
Muzikinis folkloras kaip šiuolaikinės kaimiškosios kultūros dalis
239
Vosyliūtė Anetė
Kaimo moterys: aristokratės, šeimininkės, varguolės
249
   
IV. KAIMO PLĖTROS AKTUALIJOS LATVIJOS RESPUBLIKOJE (TOPICALITIES OF RURAL DEVELOPMENT IN THE REPUBLIC OF LATVIJA) 258
   
Grizane Tamara
The Public Value of Rural Heritage Parks: Theoretical Findings
259
Jankova Liga
European Union Funds and Programs in Latvia
267
Leibus Inguna
Problematic Aspects of Re-registration of Farmers' Enterprises in Latvia
276
Licite Lasma, Doble Aina
The Changes in Significance and Availability of Human Resources in Latvia Regions
283
Pilvere Irina, Packeciča Ramona
The European Union Funds for Agriculture and Rural Development in Zemgale Region (Latvia)
292
Škesters Stanislavs, Špogis Kazimirs
Land Market in the Eastern Frontier of the European Union - /latgale Region (Latvia)
301
Uldis Ivans, Mara Kvernmo
Research on 5-Dimensional Cultural Model in the Regions of Latvia
310
Upite Ilze
Investment Support for Agricultural Development in Latvia
316
Vitola Irija
Support for Agriculture: Practige in the World
324
Zvirgzdina Rosita, Vitola Solvita, Tilta Elga
Entrepreneur in Agricultural Cluster
329
   
Apie autorius 335
Leidinio „Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos“ publikuojamų mokslo darbų reikalavimai 342
Requirements for Articles to be Published in Scientific Juornal „Economics and Management: Current Issues and Perspectives“ 346