2014, Nr.1(33)

TURINYS / CONTENTS

I .ĮMONIŲ ŪKINĖS VEIKLOS ANALIZĖ 6
   
Vadimas Popovas
Kelių transporto įmonės veiklos ekonominio efektyvumo kompleksinio vertinimo modelio taikymo galimybės
The Possibilities of Applicati on of the Complex Assessment Model of the Economic Efficiency of Company Activity
7
15
Filomena Jasevičienė, Darius Mačiulis
Kredito unijų veiklos analizė
Credit unions’ analysis
17
31
   
II. MAKROEKONOMINIŲ PROCESŲ TYRIMAI 32
   
Artūras Gataūlinas, Rasa Zabarauskaitė
Socialinės apsaugos sistemos formos įtaka gyvenimo lygiui (lyginamoji šalių analizė)
The impact of the form of social security on the standards of living (comparative analysis)
33
42
Rytis Krušinskas, Raminta Benetytė
Lietuvos integracija į Europos pinigų sąjungą: problemos ir perspektyvos
Lithuania‘s integrati on into the European Monetar y Union: problems and perspectives
44
52
Sandra Štucere, Gunita Mazūre
Application of immovable property tax in the Eeuropean union member states
Применение налога на недвижимость в странах Е вропейского Союза
53
60
   
III. PROJEKTAI IR INVESTICIJOS 62
   
Jurgita Baranauskienė, Bernardas Vaznonis
Viešųjų projektų socialinė nauda ir jos vertinimas remiantis skirtingomis ekonomikos teorijomis
Public projects social benefits and its evaluati on aproaches based on different economic theories
63
71
Martynas Brazauskas
Daugiakriterinių sprendimų priėmimo metodo taikymas formuojant vertės investicinį portfelį
Value investment portfolio formati on by using Multiple Criteria Decision Making method
72
81
   
IV. VADYBA: TEORIJA IR PRAKTIKA 82
   
Aušra Šilinskytė, Vaiva Vismerytė
Lietuvos universitetų organizaciniai ir struktūriniai pokyčiai informacinių technologijų plėtros kontekste
Organizational and Structural Transformations of Universities in Lithuania due to the Development of Informati on Technologies
83
89
Violeta Grublienė, Mindaugas Šimkus
Verslo valdymo sistemų diegimo organizacijose problemos ir galimybės
Problems and opportunities of enterprise resource planning implementation in organizations
91
103
   
V. VIEŠOJO SEKTORIAUS VALDYMAS 105
   
Алия Кенжебаева, Жазира Аскарова
Система оценки стратегического плана государственного органа
Public Body Strategic Plan Assessment Framework
106
115
Hendryk Malevski, Gintaras Valentukonis
Pataisos įstaigų veiklos reformavimas valstybės baudžiamosios politikos kontekste  Correctional institutions in reforming the state‘s in the context of policy of criminal law
116
123
Neringa Urniežiūtė
Šeimos medicinos centrų komunikacijos su pacientais plėtra socialiniuose tinkluose
Development of communicati on between patients a nd family medical centres in social networks
125
135
Teodoras Tamošiūnas, Indrė Paulauskienė
Dokumentų valdymo tobulinimo ypatumai: Šiaulių teritorinės ligonių kasos atvejis
The Development of Document Management in the Health Insurance System: The Case of Šiauliai Territorial Pati ent Fund
136
149