2013, Nr.4(32)

TURINYS

I. FINANSŲ IR INVESTICIJŲ VALDYMAS 6
   
Dalia Rudytė, Rita Bužinskienė
Nematerialiųjų investicijų pripažinimo nematerialiuoju turtu analizė
ANALYSIS OF INTANGIBLE INVESTMENT FOR RECOGNITION AS AN INTANGIBLE ASSET
7
16
Lina Sinevičienė
Kapitalo investicijas lemiantys veiksniai investicijų teorijų raidos kontekste.
DETERMINANTS OF CAPITAL INVESTMENT IN THE CONTEXT OF INVESTMENT THEORIES’ DEVELOPMENT
18
26
Vilma Deltuvaitė
Paskolų rinkos pusiausvyros lygio vertinimas: Lietuvos atvejis
THE ASSESSMENT OF THE LOAN MARKET EQUILIBRIUM LEVEL: THE CASE OF LITHUANIA
28
37
   
II. MAKROEKONOMINIŲ PROCESŲ TYRIMAI. 39
   
Danutė Binkienė, Astrida Slavickienė
Pelno mokesčio prognozavimo modeliai: lyginamoji analizė
FORECASTING PATTERNS OF INCOME TAX: COMPARATIVE ANALYSIS
40
48
Brigita Šidlauskaitė, Algirdas Miškinis
Naujųjų ES šalių ūkio specializacija ekonominės integracijos kontekste
SPECIALISATION OF THE NEW EU COUNTRIES IN THE CONTEXT OF ECONOMIC INTEGRATION
50
59
Rasa Reizgevičienė, Daiva Beržinskienė
Ekonominių ciklų poveikis Europos Sąjungos darbo rinkos rodikliams
THE INFLUENCE OF THE BUSINESS CYCLES ON EU LABOR MARKET INDICATORS
61
72
Vlada Vitunskienė, Jurgita Baltušienė
Žemės ūkio subsidijų ir socialinių pašalpų poveikis žemdirbių namų ūkių pajamoms Lietuvoje
THE IMPACT OF AGRICULTURAL SUBSIDIES AND SOCIAL BENEFIT ON AGRICULTURAL HOUSEHOLD INCOME IN LITHUANIA
73
84
   
III. REGIONŲ PLĖTRA. 86
   
Александра Кителева.
Влияние процесса глобализации на формирование городского пространства российских региональных центров Уральского экономического района
INFLUENCE OF GLOBALIZATION ON THE CHANGING URBAN SPACE RUSSIAN REGIONAL CENTERS OF THE URAL ECONOMIC REGION
87
94
   
IV. ŪKIO SEKTORIŲ TYRIMAI. 95
   
Raminta Andrėja Ligeikienė, AldonaVosyliūtė
Preconditions and Obstacles for the Development of Sustainable Tourism and the Lithuanian context
DARNIOS TURIZMO PLĖTROS PRIELAIDOS IR TRIKDŽIAI: LIETUVOS KONTEKSTAS
96
102
Bernardas Kniūkšta
Veiksnių, lemiančių naftos stokojančių šalių įsitraukimą į bioetanolio gamybą, analizė
ANALYSIS OF FACTORS DETERMINING OIL-DEFICIT COUNTRIES ENGAGEMENT IN BIOETHANOL PRODUCTION
104
115
Laura Girdžiūtė, Astrida Slavickienė, Sigitas Vaitkevičius
Ekonominės rizikos vertinimas žemės ūkyje
ECONOMIC RISK ASSESSMENT IN AGRICULTURE
117
125
   
V. VIEŠOJO SEKTORIAUS AKTUALIJOS 126
   
Algirdas Astrauskas
Vietos savivalda Lietuvoje 1990–2013 metais: vietos savivaldybių kompetencijos pokyčiai
LOCAL SELF-GOVERNMENT IN LITHUANIA IN 1990-2013: CHANGES OF THE COMPETENCE OF MUNICIPALITIES
127
132
Jurgita Bersėnaitė, Rigita Tijūnaitienė
Dalyvavimo pilietinės visuomenės organizacijų veikloje motyvacijos pokyčiai
CHANGES IN MOTIVATION TO PARTICIPATE IN CIVIL SOCIETY ORGANISATIONS:EXPRESSION OF INDIVIDUALISTIC MOTIVES IN ASPECT OF BENEFITS
134
145
Raminta Benetytė, Aida Barkauskaitė
Pirmininkavimas ES Tarybai – bendrų ES problemų sprendimas nacionalinių prioritetų įgyvendinimo kontekste
PRESIDENCY OF THE EU COUNCIL - COMMON EU PROBLEMS DECISIONS IN THE CONTEXT OF NATIONAL PRIORITIES
148
153
Юлия Кашаева
Деятельность органов власти по продвижению культурных проектов в Пермском крае
THE ACTIVITY OF PUBLIC AUTHORITIES TO PROMOTE CULTURAL PROJECTS IN PERMSKY KRAI
155
164
   
   
   

..