2015, Nr. 1(36)

TURINYS / CONTENTS

1. FINANSŲ INSTITUCIJŲ ISTORINĖ RAIDA  
   
Filomena Jasevičienė, Vytautas Kėdaitis, Lina Novickytė
Kooperatinė bankininkystė prieškario Lietuvoje
COOPERATIVE BANKING IN LITHUANIA BEFORE WORLD WAR II

6
16
   
2. MAKROEKONOMINIŲ PROCESŲ TYRIMAI  
   
Viginta Ivaškaitė-Tamošiūnė
Socialinių išmokų ir mokesčių vaidmuo mažinant pajamų nelygybę Lietuvoje 2005–2011 metais
THE IMPACT OF TRANSFERS AND TAXES ON INCOME INEQUALITY IN LITHUANIA, IN 2005-2011

19
30
   
Lina Garšvienė, Viktorija Salučkaitė
Šiaulių ir Panevėžio regionų ekonominio netolygumo vertinimas jį lemiančių veiksnių aspektu
ASSESSMENT OF REGIONAL ECONOMIC DIFFERENCES IN DETERMINANT'S PERSPECTIVE OF THE ŠIAULIAI AND PANEVĖŽYS REGIONS

32
45
   
3. VIEŠOJO SEKTORIAUS AKTUALIJOS  
   
Arvydas Survila, Adomas Vincas Rakšnys
Viešojo administravimo modelių transformacijos reikšmė nepaprastųjų situacijų valdymui
PUBLIC ADMINISTRATION MODELS TRANSFORMATION SIGNIFICANCE FOR EMERGENCY MANAGEMENT

48
58
   

Aušra Šilinskytė
Socialinio kapitalo raiška nevyriausybinių organizacijų veikloje
SOCIAL CAPITAL IN THE PERFORMANCE OF NON-GOVERNMENTAL ORGANISATIONS


60
75
   

Lina Rakštelytė, Andrius Valickas
Tarnavimo visuomenei motyvacijos ir įsitraukimo į darbą sąsajos savivaldos lygmeniu
THE RELATIONSHIP BETWEEN PUBLIC SERVICE MOTIVATION AND WORK ENGAGEMENT AT THE MUNICIPAL LEVEL


77
87
   
 4. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VALDYMAS IR KOMPETENCIJŲ PLĖTRA  
   
Ilvija Pikturnaitė
Darbuotojų dalyvavimo strateginio planavimo procese svarba: gamybinės organizacijos atvejis
THE IMPORTANCE OF EMPLOYEE PARTICIPATION IN STRATEGIC PLANNING: THE CASE OF THE MANUFACTURING ORGANIZATION

90
102
   
Skaidrė Žičkienė, Rima Bakutytė, Edita Musneckienė
Neformaliuoju ir savišvietos būdais įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo procedūros realizavimo patirtys
THE EXPERIENCES OF THE REALIZATION OF THE PROCEDURE OF VALIDATION AND RECOGNITION OF NON-FORMAL AND INFORMAL LEARNING OUTCOMES

104

115
   
5. ŪKIO SEKTORIŲ TYRIMAI  
   
Bernardas Kniūkšta
Ekolokalizacija ir jos apraiškos Lietuvos žemės ūkyje ir susijusiose ekonominėse veiklose
THE ECO-LOCALIZATION AND ITS MANIFESTATION IN LITHUANIAN AGRICULTURE AND RELATED INDUSTRINES

118
133
   
Neringa Langvinienė, Judita Stanulevičiūtė
Paslaugų kokybės vertinimas svetingumo industrijoje: vartotojo požiūris
SERVICE QUALITY ASSESSMENT IN THE HOSPITALITY INDUSTRY: A CUSTOMER VIEWPOINT

135
150