Priėmimas į aukštesnį kursą

Į aukštesnį semestrą, pradedant antruoju, gali būti priimami asmenys, anksčiau studijavę Universitete arba kitose aukštosiose mokyklose.

Į sutrumpintą ir akademinio padalinio tarybos patvirtintą studijų programą gali būti priimami aukštųjų koleginių mokyklų absolventai. Tokios programos Universitete kvalifikuojamos kaip individualios studijų programos.

Priimant į aukštesnį kursą gali būti įskaityti studijuotos studijų programos dalykai, moduliai remiantis Šiaulių universiteto studijų rezultatų įskaitymo tvarka (Rektoriaus 2013-07-04 įsakymas Nr. V-492).

Prašymai pateikiami fakultetuose, institute, Priėmimo komisijoje (Kontaktai).                                      

Prašymas laikomas priimtu (užregistruotu), kai yra užpildyti visi reikiami anketiniai duomenys ir raštu pateiktas studijų pageidavimas.                          

Būtinų dokumentų kopijos pateikiamos kartu su prašymu fakultetuose, institute. Nepateikus šios informacijos, prašymas nebus nagrinėjamas.

Dokumentai, kurių kopijas stojantieji turi pateikti kartu su prašymu:

  • profesinio bakalauro baigimo diplomas ir jo priedas ar priedėlis (arba notaro ar aukštosios mokyklos vadovo įgalioto asmens patvirtinti nuorašai); arba kolegijoje išklausytų dalykų akademinė pažyma; arba universitete išklausytų dalykų akademinė pažyma;
  • paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija;
  • dokumento, įrodančio pavardės keitimą, kopija,  jei ne visi pateikti dokumentai yra ta pačia pavarde;
  • 1 fotonuotrauka (3 x 4 cm);
  • registracijos mokesčio kvito kopija (38 eurai su studijų rezultatų įskaitymu).

Daugiau informacijos apie priėmimą į aukštesnį kursą teikiama fakultetuose, institute ir priėmimo komisijoje tel. (8 41) 595 755 (Kontaktai).