arch_11

„Archivum Lithuanicum" –mokslinis žurnalas.

Leidžiamas kartą per metus.

 

Apie žurnalą ARCHIVUM LITHUANICUM

Pradžia. 1999 metų sausio mėnesį į Šiaulių universiteto Humanitarinį fakultetą išsakyti savo sumanymo ir pasitarti dėl naujo periodinio leidinio Archivum Lithuanicum (trumpinama ALt) buvo atvykę būsimasis vyriausiasis redaktorius habil. dr. Giedrius Subačius, dr. Ona Aleknavičienė, dr. Roma Bončkutė. Susitikime su Humanitarinio fakulteto dekane prof. Genovaite Kačiuškiene, tuometine mokslo reikalų prorektore doc. dr. Leta Dromantiene ir Lietuvių kalbos katedros darbuotojais buvo pritarta idėjai leisti naują leidinį, bendradarbiauti jame Šiaulių mokslininkams ir pagal išgales prašyti ŠU remti naują periodinį leidinį. Į redakcinę kolegiją tuomet pasiūlyta įtraukti prof. dr. Skirmantą Valentą. Tų pačių metų kovo mėn. ŠU bibliotekoje redaktorių kolegija pristatė pirmojo tomo rengiamas publikacijas, supažindino su naujo leidinio tematika. Tų pačių metų rugpjūty Vilniuje pristatyto leidinio pirmo tomo priešlapyje pažymėta, kad tarp žurnalo rėmėjų yra ir Šiaulių universitetas.

Darbas. Tradicija sausio, vasario ar kovo mėnesiais pristatyti naujai rengiamus žurnalo tomus ŠU bibliotekoje arba Humanitariniame fakultete išliko iki 2004-ųjų. 2001 metais pakito žurnalo redakcinė kolegija. Į ją įtraukti dr. Bronius Maskuliūnas ir doc. dr. Janina Švambarytė, aktyviausiai bendradarbiaujantys žurnale. Jau antrame ALt tome (2000) paskelbtas Broniaus Maskuliūno straipsnis ,,Refleksyviojo posesyvumo raiška Mikalaujaus Daukšos Postilės perikopėse“. Ketvirtame ALt tome (2002) Bronius Maskuliūnas recenzuoja Alberto Rosino knygą ,,Mikalojaus Daukšos tekstų įvardžių semantinė ir morfologinė struktūra“, išleistą 2001 m. Penktame ALt tome (2003) Janina Švambarytė recenzuoja Jolantos Gelumbeckaitės knygą ,,Linksnių ir prielinksnių sintaksė Jono Bretkūno Biblijos Evangelijoje pagal Luką“, išleistą 2002m. ir paskelbia straipsnį ,,Jono Basanavičiaus lietuvių kalbos norminimo gairės“, o Bronius Maskuliūnas – recenziją apie Zigmo Zinkevičiaus knygą ,,Rinktiniai raštai 1-2“. Šeštame ALt tome (2004) Janina Švambarytė – Valužienė publikuoja straipsnį ,,Rankraštinis 1863-1864 metų pamokslų rinkinys“. Į žurnalo bendradarbius įsitraukia ne tik ŠU kalbininkai, bet ir literatūrologai: Džiuljeta Maskuliūnienė recenzuoja knygą ,,Motiejus Valančius. Raštai 1-2“.

ALt atsispindi ir ŠU vykstantys renginiai, referuojami mokslo tyrimai. Antai trečiame ALt tome (2001) paskelbta Sauliaus Ambrazo publikacija apie Broniaus Maskuliūno disertaciją ,,Posesyvumo raiška XVI – XVII a. lietuvių rašto paminkluose“. Šeštame ALt tome (2004) Giedrius Subačius apžvelgia ŠU 2004 05 27-29 d. įvykusią tarptautinę konferenciją ,,Tautinis tapatumas ir kalba: draudimo aplinkybės, pasekmės, asmenybių vaidmuo“.

Stipendija. ALt žurnalas ir Robinas Neumannas iš Čikagos yra įsteigę stipendiją, kuri skiriama Lietuvos magistrui, magistrantui ar doktorantui, atliekančiam istorinės išorinės lingvistikos tyrimus. 2003 metais paskirta antroji Archivum Lithuanicum stipendija atiteko Šiaulių universiteto doktorantui Robertui Gedrimui, tiriančiam Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos lingvistines pažiūras, terminų kūrimo principus. Parengtas straipsnis numatytas publikuoti septintame ALt žurnalo tome 2005 m. Pirmoji ALt stipendininke tapo Vilniaus universiteto doktorantė Vilma Zubaitienė, tirianti Pilypo Ruigio (1675-1749) lingvistines pažiūras, leksikografijos metodus, žodynų istoriją.

Knygos. Nuo 2001 metų pradedama leisti knygų serija Bibliotheca Archivi Lithuanici. Tai žurnalo ALt neperiodinis priedas. Numatoma serijos knygų tematika tokia kaip ir žurnalo: senųjų tekstų istorija, socialinis kalbos kontekstas, tradicinė filologija.