P. Višinskio g. 25-402, 403

Vedėja dr. Lina Garšvienė
Tel. (8 41) 595 885
El. p. lina.garsviene@su.lt 
 
Administratorė Asta Repšienė
Tel. (8 41) 595 885
El. p. asta.repsiene@su.lt 
 

1997 m., reorganizavus Ekonomikos ir istorijos katedrą, buvusią Šiaulių pedagoginiame institute, kuriai vadovavo ilgametis pedagoginio instituto rektorius, prof. V. Bendikas, buvo įkurta savarankiška Ekonomikos katedra, vadovaujama Z. Tamašauskienės. Įkūrus Šiaulių universitetą, ji buvo perkelta į Technologijos fakultetą ir nuo 1997 m. rugsėjo 1 d. iki 1998 m. rugsėjo 21 d. buvo Technologijos fakulteto padalinys.

1997 - 1998 mokslo metais katedroje dirbo: prof. habil. dr. A. Šileika, doc. dr. V. Kazakevičius, doc. dr. A. Norkuvienė, doc. dr. Z. Tamašauskienė, asistentai V. Damašienė, P. Pilibaitienė, V. Juškus, A. Rimkevičienė, D. Kiburienė. Katedros dėstytojai skaitė ekonomiką ir verslininkystę grindžiančius bendruosius studijų dalykus ekonomikos, verslo administravimo ir gamybos vadybos specialybių studentams, ekonomikos dalykus kitų fakultetų studentams.

1998 m. Šiaulių universitete įsteigus Socialinių mokslų fakultetą, Ekonomikos katedra priskirta šiam fakultetui.

Nuo 1998 m. katedra parengė Ekonomikos studijų programoje naujas specializacijas: finansų ir bankininkystės bei ekonominės analizės ir planavimo. 2005 metais parengta trečia specializacija: tarptautinė ekonomika.

2001 m. pradėtas priėmimas į Ekonomikos magistrantūros studijas. Nauja magistrantūros studijų programa pasiteisino: studentų skaičius sparčiai augo. Augimą labiausiai veikė galimybė gilinti žinias, įgytas bakalauro studijų metu, kadangi buvo tęsiamos dvi pagrindinės specializacijos: finansų ir bankininkystės bei ekonominės analizės ir planavimo.

2005 m., atsiradus poreikiui,  diferencijuotas ir pats studijų procesas: buvo pradėta rengti ir pirmoji neakivaizdinio skyriaus magistrantūros ekonomistų laida. Taip buvo suformuotos prielaidos atnaujinti ir gilinti turimas žinias jau solidžią praktinę patirtį turintiems asmenims, užimantiems vadovaujamus postus sėkmingai veikiančiose Lietuvos įmonėse. Mokslininkai ir praktikai bendradarbiauja spręsdami aktualias šalies ir regiono ekonomines bei socialines problemas.

Ekonomikos katedra pasižymi stipriu moksliniu ir metodiniu potencialu, joje dirba daug ekonomikos profesorių, docentų, jaunų ir perspektyvių doktorantų. Šiuo metu Ekonomikos katedroje dirba 26 dėstytojai. Katedros dėstytojai nuolat papildo dėstomus dalykus naujausiomis mokslo ir praktikos žiniomis, studijų procese taiko naujausias informacines technologijas, kuria ir studijų procese  naudoja nuotolinio mokymosi modulius, dalyvauja įvairiuose tarptautiniuose bei respublikiniuose projektuose, programose. Katedroje didelis dėmesys kreipiamas mokslinei veiklai skatinti, darbuotojų kvalifikacijai kelti. Didėja katedros darbuotojų mokslinės produkcijos apimtys. Leidžiamos monografijos, vadovėliai, mokomosios knygos.

2010 m. Ekonomikos bakalauro studijų programa tarptautinių ekspertų buvo įvertinta aukščiausiu balu, akredituota 6 metams. Universitetinių pagrindinių studijų Ekonomikos programa skirta parengti verslo įmonėms ir kitoms organizacijoms kvalifikuotus ekonomistus, gebančius fiksuoti, analizuoti, prognozuoti bei modeliuoti ekonominę veiklą.

2011 m. Studijų kokybės vertinimo centro akredituota nauja Verslo ekonomikos studijų programa.  Universitetinio pirmosios pakopos Verslo ekonomikos bakalauro išsilavinimo iki šiol Lietuvoje nesuteikia nė viena aukštoji mokykla. Tai pirmoji studijų programa universitete, kurios trukmė – 3,5 metų, pasirinkus nuolatinę studijų formą, ir 5 m., pasirinkus ištęstines studijas. Verslo ekonomikos programa skirta parengti verslo ekonomikos specialistus, išmanančius verslo sektoriaus ypatumus, gebančius analizuoti ir kritiškai vertinti verslo subjektų ekonominę veiklą, identifikuoti ir spręsti ekonomines problemas užtikrinant sėkmingą verslo plėtrą regiono, šalies bei tarptautinėje erdvėje.

Nuo 2011 m. Ekonomikos katedra kartu su Vytauto Didžiojo, ISM Vadybos ir ekonomikos, Aleksandro Stulginskio ir Mykolo Riomerio universitetais vykdo ekonomikos doktorantūros studijas. Jungtinėse trečiosios pakopos studijose šiuo metu studijuoja šeši doktorantai.

2012 m. Studijų kokybės vertinimo centro akredituota nauja Finansų ir investicijų ekonomikos studijų programa. Studijų programos tikslas – parengti aukštos kvalifikacijos finansų ir investicijų analitikus, gebančius integruoti modernias finansų ir ekonomikos mokslų žinias, būtinas analizuoti bei kompleksiškai vertinti finansų ir investicijų valdymo problemas bei modeliuoti jų sprendimo būdus ir generuoti originalias mokslines idėjas regioniniu, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiu. 

2013 m. Ekonomikos magistrantūros studijų programa tarptautinių ekspertų buvo įvertinta 19 balų ir akredituota 6 metams.

Nuo 2013 m. pradėta vykdyti Jungtinė Šiaulių ir Vroclavo universitetų bakalauro studijų programa „Ekonomika ir darnus verslas“.

Daugiau informacijos apie mus rasite FACEBOOK tinklapyje Šiaulių universiteto Ekonomikos katedra.

Q54A9794d2

Q54A9794d2