Tęstinių ir nuotolinių studijų institutas – struktūrinis Šiaulių universiteto padalinys, kurio veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija, Mokslo ir studijų įstatymas, Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymas, kiti studijas ir kvalifikacijos tobulinimą Lietuvoje reglamentuojantys teisės aktai ir strateginiai dokumentai, Universiteto statutas, Šiaulių universiteto tarybos ir senato nutarimai, Šiaulių universiteto rektoriaus įsakymai, kiti Šiaulių Universiteto veiklą reglamentuojantys vidaus dokumentai ir Tęstinių ir nuotolinių studijų instituto nuostatai

Tęstinių ir nuotolinių studijų institutas bendradarbiauja su Šiaulių universiteto mokslo, studijų padaliniais, kitais šalies universitetais, šalies ir regiono švietimo institucijomis, pramonės įmonėmis bei kitais socialiniais partneriais.

Tęstinių ir nuotolinių studijų institutas 5 metams akredituotas kaip mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą vykdanti institucija. Akreditacijos pažymėjimas AP Nr. 057, išduotas vadovaujantis LR švietimo ir mokslo ministro 2014 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. V-945.

Tęstinių ir nuotolinių studijų instituto tikslas – įgyvendinant mokymosi visą gyvenimą strategiją rengti aukštos kvalifikacijos specialistus, plėtoti jų kompetencijas, prisidedant prie šalies ir regiono ekonominės, socialinės ir kultūrinės pažangos.

Įgyvendindamas savo veiklos tikslus, Tęstinių ir nuotolinių studijų institutas vykdo šiuos uždavinius:

Teikia perkvalifikavimo, profesinių, nuotolinių studijų, tęstinio mokymo, kvalifikacijos tobulinimo paslaugas pagal šalies ir regiono poreikius;

Rengia ir vykdo aktualias perkvalifikavimo, profesinių, nuotolinių studijų, tęstinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo programas;

Inicijuoja vykdomų perkvalifikavimo, profesinių, nuotolinių studijų, tęstinių, neformaliųjų ir profesinio augimo programų tobulinimą, naujų programų rengimą, svarsto ir tvirtina atnaujintas / naujas šių studijų programas, teikti vidiniam bei išoriniam vertinimui;

Organizuoja ir vyko nuotolinių studijų dalykų, kvalifikacijos tobulinimo renginių akreditavimą atsižvelgiant į šią veiklą reglamentuojančius Šiaulių universiteto ir ŠMM dokumentus;

Plėtoja mokymosi visą gyvenimą įgyvendinančias veiklas pagal regiono ir šalies poreikius;

Organizuoja ir vykdo neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimą ir pripažinimą;

Vykdo taikomuosius tyrimus, susijusius su tęstinio mokymo(si), nuotolinių studijų  plėtote;

Bendradarbiauja su šalies įmonėmis, įstaigomis ir organizacijomis, siekiant plėtoti mokymosi visą gyvenimą galimybes.

Plėtoja tarptautinius ryšius ir bendradarbiavimą.

Tęstinių ir nuotolinių studijų instituto struktūrą sudaro mokslo ir konsultaciniai centrai ir kiti padaliniai, kurių veiklą reglamentuoja instituto tarybos patvirtinti padalinių nuostatai.

GERA LENTA 1

GERA LENTA 1

Instituto veiklai vadovauja:

Direktorė, veikianti pagal direktoriaus pareiginius nuostatus.

Vyriausioji specialistė praktiniam mokymui, veikianti pagal Instituto vyriausiojo specialisto praktiniam mokymui pareiginius nuostatus.

Institute dirba 2 administracijos darbuotojai, 3 pedagoginiai darbuotojai, turintys magistro (ar jam prilyginamą) kvalifikacinį laipsnį, 2 nuotolinių studijų specialistai, 117 dėstytojų valandininkų ir kiti darbuotojai. Daug dėmesio skiriama bendruomeniškumo puoselėjimui, komandos formavimui ir palaikymui, darbuotojų kvalifikacijai ir kompetencijoms. Akademinio personalo kvalifikacija atitinka vykdomų studijų programų reikalavimus. Studijoms, kursams ir seminarams kviečiami kompetentingi lektoriai.