ŠU ir VU mokslininkai sukūrė lyčių lygybės savivaldybėse stebėsenos metodiką ir interaktyvų žemėlapį

lyciu4

lyciu4

Jungtinė Šiaulių universiteto ir Vilniaus universiteto mokslininkų grupė pagal sudarytą sutartį su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (2020 m. vasario 6 d., Nr. 2020 / 03) atliko stebėsenos metodikos (mechanizmo) kūrimo ir projekto „Savivaldybės sėkmės kodas – lyčių lygybė“ tikslinių priemonių poveikio vertinimo užduotis. Šiaulių universiteto Regionų plėtros instituto mokslininkų grupė, vadovaujama prof. dr. Virginijos Šidlauskienės, sukūrė Lyčių lygybės stebėsenos savivaldybėse metodiką ir internetinį įrankį.

Minėtos metodikos ir įrankio kūrimo procese buvo įgyvendinamos šios veiklos: 1) surinkta ir apžvelgta informacija apie užsienio šalių (Norvegijos, Švedijos, Suomijos ir Vokietijos) patirtį ir moterų bei vyrų lygybės padėtį savivaldybėse; 2) sukonstruota ir detalizuota stebėsenos metodika; 3) parengta pagrįsta metodika ir įrankis – interaktyvus žemėlapis; 4) keturiose savivaldybėse išbandyta moterų ir vyrų lygybės padėties stebėsenos metodika; 5) surengti mokymai Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos (LGKT) darbuotojams apie naudojimąsi stebėsenos metodika ir įrankiu.

Metodikos ir internetinio įrankio rengimo procese taikytos teorinės prieigos leido mokslininkams suformuoti pačią metodiką, padedančią užtikrinti moterų ir vyrų lygybės padėties stebėjimo atskaitingumą, analizuoti lygybės įgyvendinimo procesą, pasiektus rezultatus, siekti lyčių lygybės tikslų ir valdyti jų pasiekiamumą. Siekiant sukurti metodiką, kuri apimtų svarbiausius rodiklius ir atspindėtų lyčių lygybės įgyvendinimo lygį, buvo atlikta kitų šalių matavimo parengtų metodikų analizė. Ši analizė parodė, kad labiausiai šalys skiriasi savo rodiklių skaičiumi ir duomenų pateikimo periodiškumu. Pastebėta, jog vietos (savivaldos) lygmuo ne visose valstybėse moterų ir vyrų lygybės stebėsenoje vaidina svarbų vaidmenį, pavyzdžiui, Švedijoje duomenys pateikiami pagal nacionalinį ir regioninį lygmenį, todėl lyčių lygybės aspektas atsiranda tik įtakos ir galios sričių rodikliuose, o Suomijoje vietos lygmuo visai neišskiriamas.

Lyčių lygybės savivaldybėse stebėsenos metodika ir įrankis buvo išbandyti (testuoti) keturiose savivaldybėse vykdomų mokymų metu. Šių mokymų tikslas buvo išbandyti lyčių lygybės stebėsenos instrumentą ir gauti grįžtamąjį ryšį dėl lyčių lygybės stebėsenos metodikos ir įrankio tobulinimo. Mokymų lektorės – doc. dr. Vita Juknevičienė (tyrėjų grupės narė) ir lekt. dr. Rita Toleikienė (tyrėjų grupės narė).

lyciu5

lyciu5

Paskutiniame šios veiklos įgyvendinimo etape, kuris vyko birželio 18 d., surengti mokymai „Naudojimasis lyčių lygybės padėties stebėsenos metodika (mechanizmu)“ LGKT darbuotojams, kuriuos vedė Šiaulių universiteto lektorės – prof. dr. Virginija Šidlauskienė (tyrėjų grupės vadovė) ir doc. dr. Vita Juknevičienė (tyrėjų grupės narė). Jų metu darbuotojams buvo organizuotas instruktažas ir pateikta mokymų medžiaga, padėjusi efektyviau pristatyti metodiką ir naudojamą instrumentą savivaldybių atstovams prieš pradedant vykdyti moterų ir vyrų lygybės padėties stebėseną.

Sukurta metodika ir interaktyvus įrankis (žemėlapis) lyčių lygybės stebėsenai savivaldybėse prisidės prie lyčių lygybės įgyvendinimo kokybės. Metodika ir įrankis suteikia galimybę vykdyti stebėseną, nustatyti, kaip ir kokia apimtimi savivaldybėse įgyvendinamos moterų ir vyrų lygybės stiprinimo priemonės, o interaktyviame žemėlapyje kiekviena savivaldybė galės stebėti įgyvendinamos lyčių lygybės politikos ir vykdomų priemonių poveikį.

Šiaulių ir Vilniaus universitetų mokslininkių jungtinė veikla sąlygojo naujo matavimo įrankio Lietuvoje sukūrimą ir leido integruoti abiejų komandų socialinių tyrimų žinias ir gebėjimus.

Dr. Rita Toleikienė
ŠU Regionų plėtros instituto dėstytoja
Remi Walle nuotr.
 
Grįžti