Šiaulių universiteto STEAM centre – kūrimosi darbai

Gegužės 13 d. įvyko Šiaulių universiteto vadovų ir Šiaulių universiteto STEAM centro pagrindinio partnerio – Šiaulių miesto savivaldybės atstovų pasitarimas dėl tolesnių bendrų darbų įveiklinant STEAM centrą. Kaip vyksta STEAM centro kūrimo darbai, kaip bus organizuojama centro veikla, kokios jame veiks laboratorijos, pasiteiravome STEAM centro direktorės dr. Violetos Šlekienės.

Šiaulių universiteto STEAM centre įsikurs keturios laboratorijos

TSI pastatas 6

TSI pastatas 6

Dar 2018 m. idėjai Šiaulių universitete įkurti vieną iš Lietuvoje steigiamų 10 STEAM centrų pritarė 12 Šiaurės Lietuvos regiono partnerių. 2020 m. kovo mėnesį Šiaulių universiteto taryba pritarė šio naujo Šiaulių universiteto struktūrinio padalinio įsteigimui, vėliau buvo patvirtinti šio centro nuostatai ir etatai. Įsteigta 0,5 etato STEAM centro direktoriaus pareigybė (paskirta direktorė – doc. dr. Violeta Šlekienė) ir 0,5 etato STEAM centro lektoriaus pareigybė (paskirta lektorė – dr. Ilona Kerienė).

Numatyta, jog Šiaulių universiteto STEAM centre bus įkurtos keturios laboratorijos: biologijos ir chemijos, fizikos ir inžinerijos, robotikos ir informacinių technologijų bei sveikatos technologijų ir gyvenimo kokybės. Jose bus organizuojami 7–12 klasių mokinių formaliojo ugdymo užsiėmimai, o pagal neformaliojo ugdymo programas užsiėmimai vyks 1–12 klasių mokiniams. Mokiniams ir jų mokytojams čia bus sudarytos sąlygos atlikti tiriamuosius, brandos ir kt. darbus. Centre taip pat bus vykdomas nuolatinio mokytojų kvalifikacijos kėlimo procesas, vyks studijų proceso kai kurie elementai (pedagoginės praktikos, praktiniai, tiriamieji ir kt. darbai).

Numatoma, kad Šiaulių universiteto mokslininkai ir didaktai galėtų įsijungti į naujų metodikų, mokymo priemonių kūrimą ir kitomis veiklomis prisidėti prie STEAM dalykų mokymo(si) efektyvinimo.

Centre taip pat bus organizuojamos ir įvairios mokslo populiarinimo, viešinimo bei profesinio orientavimo veiklos.

STEAM centro direktorė V. Šlekienė sako, jog labai svarbu skatinti nuo mažų dienų mokinių smalsumą pažinti mokslo paslaptis, eksperimentuoti, atrasti ir praktiškai pritaikyti rezultatus. Todėl ŠU STEAM centro planuose numatyta atverti laboratorijas ir patiems mažiausiams – pradinio ir ikimokyklinio ugdymo mokiniams. Numatytas bendradarbiavimas su Šiaulių miesto darželiais rengiant ir įgyvendinant Šiaulių miesto savivaldybės programą „STEAM darželis“ ikimokyklinėse ugdymo įstaigose.

Darbų dar laukia daug

Šiaulių universiteto STEAM centras kuriasi Stoties g. 11 esančiame Šiaulių universiteto pastate, kuriame anksčiau veikė Tęstinių studijų institutas. Centras užims antrąjį šio pastato aukštą. Pirmojo aukšto patalpos yra išnuomotos Šiaulių miesto savivaldybės Jaunųjų technikų centrui.

Pasak ŠU STEAM centro direktorės V. Šlekienės, darbų yra daug. Šiuo metu yra baigti patalpų remonto darbai. Jose įsikurs visos laboratorijos, centro personalas.

„Visų Lietuvos STEAM centrų standartizuotų laboratorijų priemonių ir baldų viešieji pirkimai vyks Europos Sąjungos projektinėmis lėšomis. Šiaulių universiteto STEAM centro laboratorijų įrangai yra skirta 468 tūkst. eurų. Lietuvos STEAM centrams pirkimus centralizuotai vykdys Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerija skelbdama tarptautinį konkursą. Mes ir panevėžiečiai, norėdami greičiau atidaryti visas laboratorijas, šių priemonių pirkimą organizuosime patys. Jeigu viskas pavyks, įrangą nusipirktume dar šiais metais. Tam tikslui kreipėmės į Šiaulių universiteto K. Butkaus fondą ir paprašėme paskolinti lėšų, kol mums skirti asignavimai bus gauti iš ŠMSM. Sutikimas iš K. Butkaus fondo jau gautas“, – džiaugiasi dr. V. Šlekienė.

Pagal Šiaulių universiteto STEAM centro parengtą švietimo inovacijų projektą „Inovacijų bei naujų aukštos pridėtinės vertės produktų ir paslaugų kūrėjų ugdymas per tyrimais grįstą mokymosi patirtį Šiaulių universiteto STEAM centre“ planuojama gauti 9 tūkst. eurų, kuriuos pagal programą turėtų skirti verslo atstovai. Jau yra parengtas specializuotos laboratorijos priemonių pirkimų planas. „Labai norėtume šių metų rugsėjo mėnesį atidaryti pirmąją Gyvenimo kokybės ir sveikatos technologijų laboratoriją. Jau yra parengti laboratorinės įrangos ir priemonių pirkimo planai, specifikacijos, pradėtos vykdyti viešųjų pirkimų procedūros. Kitas laboratorijas numatoma atidaryti 2021 metų pavasarį“, – sakė centro direktorė.

STEAM centrai – bendros šalies udymo strategijos dalis

Šiaulių universiteto STEAM mokslo centro vizija – formuoti šalies ateitį per praktinio mokymosi patirtį. Steigiant centrą įsipareigota suteikti mokiniams praktika ir tyrimais grįstą mokymosi patirtį, aprūpinti mokinius aukštos kokybės įranga, sudaryti galimybę mokytis su geriausiais mokytojais.

STEAM centrų Lietuvoje strategijoje numatyta, kad jie turi išsilaikyti patys. Jau yra pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su 12 Šiaurės Lietuvos partnerių – Šiaulių miesto, Šiaulių, Radviliškio, Akmenės, Kelmės, Joniškio, Pakruojo rajonų savivaldybėmis, verslo subjektais „Bodesa“, „Baltik vairas“, „Salda“, Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmais.

STEAM mokslo centrų kūrimas finansuojamas 2014–2020 m. ES struktūrinių fondų lėšomis, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija tam planuoja skirti per 5,8 mln. eurų.

Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu yra patvirtinta šalies STEAM centrų koordinavimo taryba, kurios narė yra ir Šiaulių universiteto STEAM centro direktorė doc. dr. Violeta Šlekienė. Šiuo metu koordinavimo taryba intensyviai dirba, kurdama STEAM centrų veiklos modelį. Veiklos modelyje bus paliesti esminiai centrų įveiklinimo aspektai, kaip antai STEAM metodinių ir regioninių centrų strateginiai tikslai, uždaviniai, STEAM ugdymo samprata ir centrų prioritetiniai siekiai, STEAM centrų veiklų organizavimo ir kokybės užtikrinimo gairės, veiklų koordinavimas, logistikos modelis, veiklų finansavimas, STEAM centrų valdymo ir administravimo struktūra, teisinis reglamentavimas, centrų tvarumo strategija, metodinės medžiagos kūrimas, atnaujinimas, metodininkų mokymai, STEAM centrų IT platforma, bendradarbiavimo modelis ir kt.

Priminsime, jog STEAM santrumpa žymi gamtos mokslų (angl. Science), technologijų (angl. Technology), inžinerijos (angl. Engineering), meno / dizaino (angl. Art) ir matematikos (angl. Mathematics) sritis. Pastaruoju metu raidė A santrumpoje STEAM yra vartojama platesne nei menas / dizainas prasme: A – visos kitos disciplinos (angl. All other disciplines).

Zenonas Ripinskis
Autoriaus nuotr.
Grįžti