Senatas pritarė susitarimo dėl Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos raidos plano 2020–2024 metams projektui

asenat1

asenat1

Kovo 4 d. Šiaulių universiteto Senatas neeiliniame posėdyje svarstė vieną svarbiausių artimiausios universiteto raidos dokumentų – Vilniaus universiteto ir Šiaulių universiteto susitarimo dėl Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos (VUŠA) raidos plano 2020–2024 metams projektą, kuriame aptartos valdymo, studijų, mokslo, infrastruktūros sritys, reorganizacijai reikalingų lėšų poreikis. Už Vilniaus universiteto ir Šiaulių universiteto susitarimo projektą dėl VUŠA raidos 2020–2024 metams plano balsavo 23 senato nariai, vienas susilaikė.

VUŠA valdymo modelis pagal specialaus statuso padalinio sui generis valdymo principus

Susitarimo projektą dėl Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos raidos plano 2020–2024 metams pristatė laikinai einantis rektoriaus pareigas Darius Šiaučiūnas. Diskusijose apie dokumente pristatomas VUŠA veiklos gaires aktyviai dalyvavo laikinai studijų prorektorės pareigas einanti doc. dr. Renata Bilbokaitė. Savo įžvalgomis ir  komentarais ji papildė pristatyto raidos plano turinį, pateikė informacijos apie derybinio proceso metu pasiektus rezultatus, aptarė perspektyvinio institucijos modeliavimo kontekstą ir galimybes, taip pat pakomentavo ateityje numatomus konkrečių klausimų sprendimus būsimuose pasitarimuose ir dokumentuose. asent4

asent4

Pristatytame dokumente nurodoma, jog, pasibaigus reorganizavimo procedūroms VUŠA veikla bus užtikrinama laikantis VU ir ŠU patvirtinto VUŠA 2020–2024 metų raidos plano (toliau – raidos planas), nustatančio mokslo ir studijų sąveiką, VUŠA vykdomus mokslo tyrimus ir studijų kryptis, jų plėtrą bei prioritetinę Šiaurės Lietuvos regiono poreikius atitinkančią STEAM kryptį, kurios tyrimų ir studijų infrastruktūros plėtrai ir potencialui stiprinti bus dedamos institucinės pastangos pritraukti išorines lėšas iš regionų vystymo programų.

Kaip jau anksčiau Šiaulių universiteto bendruomenė buvo informuota, numatoma, kad VUŠA valdymo modelis bus grindžiamas specialaus statuso padalinio (sui generis) valdymo principais.

sen4

sen4

Raidos plane sakoma, jog iki VUŠA raidos plano įgyvendinimo pabaigos, t. y. iki 2024 m. VUŠA valdymas bus įgyvendinamas per VUŠA kolegialų savivaldos organą VUŠA tarybą (toliau – Taryba) bei vienasmenį organą – VUŠA direktorių (toliau – Direktorius). Tarybą sudarys 11 narių, iš kurių 4 renka VUŠA darbuotojai, atitinkantys VU statuto 12 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus, 1 skirs / rinks VUŠA studentų atstovybė ar visuotinis VUŠA studentų susirinkimas, 5 skirs VU rektorius. 4 VUŠA darbuotojų renkami Tarybos nariai turi būti VUŠA dirbantys VU statuto 12 straipsnio 4 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkantys profesoriai ir/ar vyriausieji mokslo darbuotojai bei docentai ir/ar vyresnieji mokslo darbuotojai. Iš 5 VU rektoriaus skiriamų Tarybos narių 1 turės būti socialinių partnerių atstovas. Vienintelis Tarybos narys pagal pareigas bus Direktorius, skiriamas VU rektoriaus. Direktoriumi galės būti asmuo, atitinkantis VU statute kamieninio akademinio padalinio vadovui keliamus reikalavimus.

Studijų valdymas ir kokybės užtikrinimas raidos plano įgyvendinimo laikotarpiu

Raidos plano įgyvendinimo laikotarpiu studijų valdymas bus grindžiamas šiais principais: stiprinamas VUŠA kaip daugiakrypčio studijų padalinio profilis; priėmimas į studijų programas ir minimalios studentų grupės grindžiamos studijų programų rentabilumo prognoze, studijų kryptyje vykdoma viena prioritetinė studijų programa, išskyrus ugdymo mokslų programas. Plane numatoma, jog nuo 2021 m. priėmimas į VUŠA vyks: I pakopoje į programų sistemų, elektronikos inžinerijo ir robotikos, ekonomikos, kūno kultūros ir sporto pedagogikos, pradinio ugdymo pedagogikos ir ikimokyklinio ugdymo, muzikos pedagogikos, specialiosios pedagogikos ir logopedijos, anglų filologijos, kineziterapijos (alternatyva – slauga), dalyko (lietuvių kalbos, istorijos) pedagogikos studijų programas, II pakopoje į matematikos, ekonomikos, vadybos, viešojo valdymo, muzikos pedagogikos, specialiosios pedagogikos, edukologijos, socialinio darbo, kūno kultūros ir sporto edukologijos studijų programas, profesinėse pedagogikos studijose į pedagogikos studijų programą, o III pakopoje (doktorantūra) į filologijos, vadybos, ekonomikos, edukologijos studijų programas.

Svarbiausias VUŠA mokslinių tyrimų akcentas  perspektyviausių studijų krypčių stiprinimas

Mokslo srityje, vadovaujantis mokslo ir studijų vienovės principu ir atsižvengiant į finansines sąlygas VUŠA bus plėtojami moksliniai tyrimai, stiprinantys perspektyviausias studijų kryptis, prioritetą teikiant edukologijos ir tarpdalykiniams ugdymo mokslų tyrimams. Numatomos šios prioritetinės mokslinės veiklos kryptys: gamtos mokslai ir pažangios technologijos, humanitariniai mokslai visuomenės kultūros plėtroje, inkliuzinės visuomenės stiprinimas socioedukacinėmis priemonėmis, socioekonominiai reiškiniai gerovės valstybės kūrimo procese, švietimo ir ugdymo(si) procesai. Didžiausias mokslininkų potencialas bus sutelkiamas edukologijos krypties prioritetinėse mokslo tematikose „Švietimo ir udgymo(si) procesų“, „Inkliuzinės visuomenės stiprinimo socioedukacinėmis priemonėmis“, taip pat tarpdiciplininėje ekonomikos bei vadybos krypties tematikoje „Socioekonominiai reiškiniai gerovės valstybės kūrimo procese“. Visų mokslinių grupių tyrėjai turės galimybę integruotis į Vilniaus universiteto mokslo grupių veiklas.

Žmogiškųjų išteklių valdymas ir finansavimo aspektai

Žmogiškųjų išteklių skyriuje nurodoma, jog VU dėstytojų ir mokslo darbuotojų apmokėjimo politika bus grindžiama VUŠA prieinamais finansiniais resursais, įskaitant skiriamas papildomas Valstybės lėšas pereinamajam laikotarpiui. Jei papildomų lėšų nebus skirta, bus siekiama VUŠA finansinio savarankiškumo ir VUŠA bus taikomos atskiros personalo darbo užmokesčio tvarkos.

Skyriuje „Reorganizavimo procesų finansavimo poreikis“ nurodoma, jog akademinio personalo plėtros ir išlaikymo bei išeitinių kompensacijų mokėjimo metinis poreikis – 3 mln. Eur, o siekiant naujos studijų ir aukštojo mokslo kokybės regione užtikrinimo 2020–2025 m. laikotarpiui, papildomas finansavimo poreikis 5–8 mln. Eur.

VUŠA infrastruktūros optimizavimas pagal mokslo ir studijų proceso poreikius

Raidos plane numatoma, jog VUŠA infrastruktūra ir palaikančios funkcijos bus optimizuojamos atsižvengiant į mokslo ir studijų proceso poreikius. VUŠA savo pagrindines veiklas vykdys P. Višinskio g. 25, Vytauto g. 84 pastatuose. Pereinamuoju laikotarpiu (kol bus vykdomi laboratorijų modernizavimo darbai) veikla bus vykdoma ir P. Višinskio g. 38 pastate. STEAM centro veikla kartu su miesto savivaldybės Jaunųjų technikų centru bus vykdoma Stoties g. 11. Bus siekiama, kad VUŠA studijų ir mokslo procesui nebūtinas perteklinis turtas būtų investuojamas į VU kapitalą turint tikslą jį parduoti viešuose aukcionuose. Surinktos lėšos bus panaudojamos VUŠA studijų ir mokslo infrastruktūrai gerinti, studentų apgyvendinimui skirto bendrabučio (Dubijos g. 1B) remontui.

 

Kitas Senato posėdis numatytas kovo 25 d.

Zenonas Ripinskis
Tomo Andrijausko nuotr.

 

Grįžti