Misijaplėtoti modernias, mokslu grįstas informacines, ryšio bei švietimo technologijas Universiteto studijų ir mokslo veikloje, teikti kokybiškas švietimo ir mokymo(si) paslaugas Universiteto bendruomenei ir visuomenei, prisidedant prie šalies, ypač Šiaurės Lietuvos regiono, kultūrinės, socialinės ir ekonominės pažangos.

Veiklos:

  • kurti ir diegti e.mokymosi technologijas ir strategijas studijų procese;
  • užtikrinti teikiamų e. studijų kokybę Universitete;
  • konsultuoti dėstytojus rengiant ir vykdant e. studijas;
  • mokyti dėstytojus įvertinti parengtų ir vykdomų e. studijų dalykų kokybę;
  • skleisti  Universiteto bendruomenei ir visuomenei apie e. studijų bei e. mokymo(si) technologijų inovacijas ir plėtrą.

Naudojamos technologijos: Šiuo metu instituto naudojamos šios informacinės ir komunikacinės technologijos: Moodle,  Adobe Connect, Vidyo, H3.23 konferencijų įranga.

 

Nuotolinių studijų svetainė
http://distance.su.lt/