Vyriausybės parama neįgaliems studentams  

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2006 m. rugpjūčio 29 d. nutarimu Nr. 831 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. rugpjūčio 28 d. nutarimo Nr. 900 redakcija) patvirtino ,,Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašą“ (toliau vadinama – tvarkos aprašas).

Pagal šį tvarkos aprašą finansinė pagalba teikiama Lietuvos Respublikos piliečiams arba kitų valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, deklaravusiems nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje arba įtrauktiems įgyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka ir atitinkantiems visas šias sąlygas:

1. jiems nustatytas 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygis;
2. po negalios nustatymo aukštojoje mokykloje studijuoja pirmą kartą, t. y. nebaigę atitinkamos pakopos studijų;
   2.1 pagal pirmosios pakopos (siekia įgyti profesinio bakalauro arba bakalauro kvalifikacinį laipsnį) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą;
    2.2 pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;
    2.3 pagal profesinių studijų programą;
    2.4 pagal trečiosios pakopos (doktorantūros) studijų programą;
    2.5 pagal trumpųjų studijų programą.

Finansinė pagalba teikiama neatsižvelgiant į tai, kuria studijų forma studijuoja neįgalusis.

Neįgaliesiems, atitinkantiems visas sąlygas, teikiamos šios finansinės pagalbos priemonės:

1. specialiems poreikiams tenkinti – 50 procentų valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio tikslinė išmoka kas mėnesį (šiuo metu 90,48 Eur dydžio);
2. studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti – 3,2 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytos bazinės socialinės išmokos dydžio tikslinė išmoka už kiekvieną semestrą (šiuo metu 124,80 Eur) įstojusiems į aukštąsias mokyklas ir studijuojantiems jose valstybės biudžeto lėšomis nefinansuojamose vietose.

Paramos teikimą koordinuoja Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Daugiau informacijos galite rasti Neįgaliųjų reikalų departamento interneto svetainėje.

Studentai, atitinkantys aukščiau pateiktas sąlygas ir pageidaujantys gauti finansinę pagalbą, turi kreiptis į Studijų ir tarptautinių programų tarnybą (P. Višinskio g. 38). Prašymai priimami pirmadieniais - ketvirtadieniais 8.00 -12.00 val. ir 13.00-17.00 val., penktadieniais 8.00-12.00 val. ir 13.00-15.45 val. Su savimi turėti neįgaliojo pažymėjimą, asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, banko sąskaitos numerį.

Išsamesnę informaciją teikia Studijų ir tarptautinių programų tarnybos vyresnioji specialistė Aida Mikalonienė: tel. (8 41) 595 765, el. p. aida.mikaloniene@su.lt

Finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašas, patvirtintas 2019 m. rugpjūčio 28 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 900 „Dėl finansinės pagalbos priemonių teikimo neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (prisegtuke).

Prašymas dėl finansinės pagalbos teikimo (prisegtuke).

Informacija apie suteiktą finansinę pagalbą studentams su negalia:

Per 2019 m. finansinę pagalbą gavo 22 Šiaulių universiteto studentai. Šiems studentams išmokėta 14655,40 Eur.
Per 2019 m. I ketvirtį finansinę pagalbą gavo 19 Šiaulių universiteto studentų. Jiems išmokėta 4880,20 Eur.
Per 2019 m. II ketvirtį finansinę pagalbą gavo 14 Šiaulių universiteto studentų. Jiems išmokėta 3292,00 Eur.
Per 2019 m. III ketvirtį finansinę pagalbą gavo 11 Šiaulių universiteto studentų. Jiems išmokėta 3316,50 Eur.
Per 2019 m. IV ketvirtį finansinę pagalbą gavo 12 Šiaulių universiteto studentų. Jiems išmokėta 3166,70 Eur.

 
Tikslinė studijų išmoka studentams, turintiems negalią

Valstybinis studijų fondas vykdo projektą ,,Studijų prieinamumo didinimas“. Viena iš pagrindinių šio projekto veiklų yra tikslinių išmokų skyrimas. Tikslinė išmoka skiriama tik studijų reikmėms t. y. prekėms, paslaugoms ir kitoms išlaidoms, būtinoms studijų prieinamumui didinti.

Tikslinę išmoką (kurios dydis – 156 Eur per mėnesį) gali gauti neįgalūs studentai, atitinkantys šiuos reikalavimus:

1. yra Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
2. turi teisės aktų nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
3. aukštojoje mokykloje pirmą kartą studijuoja (išskyrus atvejus kai neįgalusis, prieš tai nutraukęs studijas arba pašalintas iš aukštosios mokyklos, vėl pradeda studijuoti. Šiuo atveju tikslinės išmokos neteikiamos už laikotarpį, už kurį buvo mokėtos išmokos iki studijų nutraukimo arba pašalinimo iš aukštosios mokyklos dienos):
 3.1. pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų programą arba vientisųjų studijų programą;
  3.2. pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;
  3.3. pagal profesinių studijų programą;
  3.4. pagal trečiosios pakopos (doktorantūros) studijų programą;
  3.5. pagal trumpųjų studijų programą.

Studentai, siekiantys gauti tikslinę išmoką, prašymus teikia elektroniniu būdu Valstybinio studijų fondo (toliau – Fondas) internetinėje svetainėje. Prie informacinės sistemos „Parama“ studentas jungiasi banko, kurio elektroninėmis paslaugomis naudojasi, prisijungimo duomenimis, elektroniniu arba mobiliu parašu. Prisijungęs turi pasirinkti ir užpildyti formą „Tikslinė išmoka“.

Kasmet paraiškų pildymas pavasario semestre pagrindinio priėmimo metu vyksta nuo vasario 1 d. iki kovo 16 d., rudens semestre pagrindinio priėmimo metu – nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 16 d.

Pasibaigus pagrindiniam priėmimui, papildomi priėmimai vyksta kas mėnesį, pavasario semestrą nuo einamųjų metų balandžio 1 d. iki rugpjūčio 31 d., rudens semestrą – nuo lapkričio 1 d. iki kitų metų sausio 31 d.

Papildomų priėmimų metu tikslinę išmoką pageidaujantys gauti studentai prašymus teikia kiekvieną mėnesį nuo to mėnesio 1 d. iki 16 d.

Tikslinės išmokos mokėjimas sustabdomas:
  • jei pasikeičia studento darbingumas (nustatomas didesnis nei 45 procentų darbingumo lygis);

Tikslinės išmokos mokėjimas nutraukiamas:

  • studentui baigus studijas pirma numatytos studijų baigimo datos, aukštosios mokyklos nustatyta tvarka nutraukus studijas ar pašalinus studentą iš aukštosios mokyklos;
  • studentui išėjus į akademines atostogas ar laikinai sustabdžius studijas;
  • studentui mirus.

Daugiau informacijos apie projektą ir jo vykdymo nuostatus galite rasti projekto svetainėje.

Tikslinių išmokų neįgaliesiems, studijuojantiems aukštosiose mokyklose, administravimo tvarkos aprašas (prisegtuke).

Išsamesnę informaciją teikia Studijų ir tarptautinių programų tarnybos vyresnioji specialistė Aida Mikalonienė: tel. (8 41) 595 765, el. p.  aida.mikaloniene@su.lt