Norintiems įgyti magistro laipsnį: Papildomosios studijos

Universitetas 2019 m. priima į papildomąsias studijas, suteikiančias teisę stoti į magistrantūrą. Į papildomąsias studijas priimami asmenys, turintys koleginį, universitetinį išsilavinimą ir norintys studijuoti Universitete atitinkamas magistrantūros studijų programas.

Papildomosios studijos siekiantiems studijuoti magistrantūroje organizuojamos, kai:

1) asmuo yra baigęs kolegines studijas ir neturi praktinės veiklos patirties pasirinktoje studijų srityje;
2) pasirinkta magistrantūros studijų kryptis nesutampa su asmens baigtų universitetinių pirmosios pakopos studijų pagrindine kryptimi ir asmuo neturi praktinės veiklos patirties pasirinktoje studijų srityje.

Papildomosios studijos išskirtiniais atvejais gali vykti savarankiškai, pasirengiant egzaminams pagal dėstytojo pateiktą literatūrą ir užduotis, pabaigoje išlaikant egzaminus iki priėmimo į magistrantūrą. Papildomąsias studijas baigusiems asmenims išduodama akademinė pažyma, suteikianti teisę stoti į tos studijų krypties, kurios papildomosios studijos vyko, magistrantūros studijų programas (papildomųjų studijų programų sąrašas pateiktas žemiau, magistrantūros studijų programų sąrašas pateiktas čia). Pažymoje nurodomi išklausyti dalykai, jų apimtis ir įvertinimai.

Jeigu papildomosios studijos yra baigtos kitoje aukštojoje mokykloje, stojantysis gali pretenduoti stoti į Universiteto antrosios pakopos (magistrantūros) studijas.

Papildomąsias studijas baigę asmenys turi teisę dalyvauti bendrame konkurse į magistrantūros studijas ir pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas. Jų konkursiniam balui skaičiuoti imami bakalauro arba profesinio bakalauro diplomo priedėlyje ir papildomųjų studijų pažymoje įrašytų dalykų įvertinimai.

Išskirtiniais atvejais, kai studentas moka už studijas, į magistrantūros studijas priimami pirmosios pakopos studijas baigę asmenys, sutinkantys derinti papildomųjų studijų dalykus su magistrantūros studijomis.

Priėmimą įforminantis atsakingas darbuotojas gali rekomenduoti stojančiajam atlikti neformaliuoju būdu įgytų kompetencijų pripažinimo procedūrą Tęstinių ir nuotolinių studijų institute pagal Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo ir pripažinimo tvarkos aprašą (rektoriaus 2013-06-12 įsakymas Nr. V-450).

Priėmimą įforminantis atsakingas Priėmimo komisijos darbuotojas gali rekomenduoti stojančiajam į papildomąsias studijas atlikti pasirengimo magistrantūros studijoms įvertinimą Studijų programų komitete.

Informacija dėl priėmimo teikiama tel. (8 41) 595 755, el. p. studijuok@su.lt

Prašymas laikomas priimtu (užregistruotu), kai yra nurodyti visi reikiami anketiniai duomenys ir paštu pateikti studijų pageidavimai.

Būtinų dokumentų kopijos pateikiamos kartu su prašymu. Nepateikus šios informacijos, prašymas nebus nagrinėjamas.

Dokumentai, kurių kopijas stojantieji turi pateikti kartu su prašymu:

1. asmens tapatybės kortelės arba paso kopija;
2. diplomo ar kito aukštąjį išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
3. diplomo priedėlio (arba priedo) kopija;
4. dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde, kopija;
5. 1 fotonuotrauka (3 x 4).

Stojant į papildomąsias studijas stojamosios studijų įmokos nėra.

Papildomųjų studijų klausytojai moka studijų kainą, proporcingą dalykų apimčiai (1 kredito kaina),  remiantis 2019 m. Senato patvirtintomis I pakopos studijų kainomis.

Papildomųjų studijų programos 

 

Edukologija (NL – 2 m.)

Priimami absolventai, baigę universitetines ir neuniversitetines  studijas ir įgiję  bakalauro arba magistro kvalifikacinį laipsnį.

Studijų apimtis:

15 kreditų – turintiems vieną iš švietimo ir ugdymo krypčių grupės (pedagogikos, edukologijos, švietimo ir ugdymo, andragogikos) profesinį bakalaurą arba baigę universitetines studijas

20 kreditų – neturintiems švietimo ir ugdymo krypčių (pedagogikos, edukologijos, švietimo ir ugdymo, andragogikos) grupės profesinio bakalauro. 

 

Dokumentai priimami:

Studijų ir tarptautinių programų tarnyboje, P. Višinkio g. 38, 208 kab. LT-76352, Šiauliai; tel. (8 41) 595 755, el. paštas studijuok@su.lt

Informacija apie studijas teikiama:

el. p.: roma.misgirdiene@su.lt

Socialinis darbas

(Jungtinė su universitetu „Ukraina“ (Kijevas)

(NL – 1,5 m.)

Priimami kolegijų absolventai, įgiję socialinio darbo studijų krypties profesinio bakalauro laipsnį, baigę universitetines socialinės pedagogikos studijas ir įgiję bakalauro laipsnį arba baigę universitetines psichologijos, socialinės pedagogikos, sociologijos krypčių, socialinės politikos arba slaugos studijas ir įgiję bakalauro laipsnį.

Studijų apimtis:

22 kreditai -  turintiems socialinio darbo studijų krypties profesinį bakalauro laipsnį arba baigusiems universitetines socialinės pedagogikos studijas ir įgijusiems bakalauro laipsnį.

Už papildomąsias studijas komisijos sprendimu gali būti įskaityta 1 metų praktinės veiklos patirtis. Priėmimo komisijai pateikiami praktinės veiklos patirtį įrodantys dokumentai

40 kreditų – baigusiems universitetines psichologijos,  sociologijos krypčių, socialinės politikos ar slaugos studijas ir turintiems bakalauro laipsnį.

 

Dokumentai priimami:

Studijų ir tarptautinių programų tarnyboje, P. Višinkio g. 38, 208 kab., LT-76352 Šiauliai; tel. (8 41) 595 755, el. paštas studijuok@su.lt 

Informacija apie studijas teikiama tel. (841) 595 739

el.p.: vyda.bajaruniene@su.lt

Muzikos pedagogika (NL – 2 m.)

Priimami asmenys, baigę tos pačios krypties kolegines studijas ir įgiję profesinio bakalauro laipsnį arba baigę universitetines kitos krypties studijas ir įgiję bakalauro arba magistro kvalifikacinį laipsnį.

Studijų apimtis:

 20 kreditų – turintiems vieną iš švietimo ir ugdymo krypčių grupės (pedagogikos, edukologijos, švietimo ir ugdymo, andragogikos) profesinį bakalaurą.

 32 kreditai – baigusiems kitos krypties universitetines studijas

 

Dokumentai priimami:

Studijų ir tarptautinių programų tarnyboje, P. Višinskio g. 38, 208 kab., LT-76352 Šiauliai; tel. (8 41) 595 755, el. paštas: studijuok@su.lt

Informacija apie studijas teikiama tel. (841) 595 772

el. p.: nijole.jukniene@su.lt

 

Gamtinių sistemų valdymas

(NL - 2 m.)

Priimami kolegijų absolventai, įgiję žemės ūkio mokslų arba veterinarijos mokslų studijų krypčių profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba baigę kitos krypties studijas ir turintys profesinį bakalauro laipsnį.

Studijų apimtis:

16  kreditų – turintiems žemės ūkio mokslų arba veterinarijos mokslų krypčių profesinį bakalauro laipsnį;

28  kreditai – baigusiems kitos krypties studijas  ir turintiems profesnį bakalauro laispnį.

Už papildomąsias studijas komisijos sprendimu gali būti įskaityta 2 metų biologo, ekologo ar aplinkos specialisto praktinės veiklos patirtis. Priėmimo komisijai pateikiami praktinės veiklos patirtį įrodantys dokumentai.

Paskaitos vyksta pagal individualų studijų planą.

 

Dokumentai priimami:

Studijų ir tarptautinių programų tarnyboje, P. Višinskio g. 38, 208 kab., LT-76352 Šiauliai; tel. (8 41) 595 755, el. paštas studijuok@su.lt

Informacija apie studijas teikiama tel. (841) 595 722

el.p.: audrone.grisiuviene@su.lt

Išmaniosios gamybos inžinerija

(NL - 2m.)

Priimami asmenys, baigę kolegines elektronikos inžinerijos, elektros inžinerijos, mechanikos inžinerijos, informatikos inžinerijos studijų krypčių programas ir įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba baigę universitetines kitos krypties (matematikos kr. grupės, informatikos kr. grupės, inžinerijos kr. grupės, fizikos krypties) studijas ir įgiję bakalauro arba magistro kvalifikacinius laipsnius.

Studijų apimtis:

30 kreditų – turintiems tos pačios krypties profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį;

60 kreditų- baigusiems kitos krypties universitetines studijas.

 

Dokumentai priimami:

Studijų ir tarptautinių programų tarnyboje, P. Višinskio g. 38, 208 kab., LT-76352 Šiauliai; tel. (8 41) 595 755, el. paštas studijuok@su.lt

Informacija apie studijas teikiama tel. (841) 595 722

el.p.: audrone.grisiuviene@su.lt

Vadyba

(NL – 1,5 m.,

I – 2 m.)

Regionų plėtra ir valdymas

(jungtinė studijų programa su Pardubicių (Čekija) universitetu) 

NL – 2 m.)

 

Viešasis valdymas

(NL – 1,5 m.,

I – 2 m.)

Į Vadybos bei Regionų plėtros ir valdymo programas gali stoti turintys  verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupių bei ekonomikos studijų krypties profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba baigusieji kitos studijų krypties universitetines studijas.

Studijų apimtis:

20 kreditų – turintiems  verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupių bei ekonomikos studijų krypčių profesinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį;

25 kreditai – baigusiems kitų studijų krypčių universitetines studijas.

Į Viešojo valdymo programą gali stoti turintys teisės, verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupių bei ekonomikos, politikos mokslų, sociologijos, socialinio darbo, komunikacijos, visuomenės saugumo studijų krypčių profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba baigę universitetines kitos krypties studijas.

Studijų apimtis:

- 20 kreditų – turintiems teisės, verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupių bei ekonomikos, politikos mokslų, sociologijos, socialinio darbo, komunikacijos, visuomenės saugumo studijų krypčių profesinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį;

- 25 kreditai – baigusiems kitų studijų krypčių universitetines studijas.

 

Už papildomąsias studijas komisijos sprendimu gali būti įskaityta:

- 1 metų praktinės veiklos patirtis - stojant į Vadybos studijų programą.

- 3 metų praktinės veiklos patirtis - stojant į Viešojo valdymo ar Regionų plėtros ir valdymo studijų programas

Priėmimo komisijai pateikiami praktinės veiklos patirtį įrodantys dokumentai.

Papildomųjų studijų paskaitos vyksta penktadieniais po pietų ir šeštadieniais. Dalis papildomųjų studijų programos yra parengta ir vykdoma mišriu nuotoliniu būdu.

 

Dokumentai priimami:

Studijų ir tarptautinių programų   tarnyboje, P. Višinskio g. 38, 208 kab., LT-76352 Šiauliai; tel. (8 41) 595 755, el. paštas: studijuok@su.lt

Informacija apie studijas teikiama tel.: (8 41) 595 886

el.p.: jolanta.paliuliene@su.lt
 

Ekonomika

(NL – 1,5 m.,

I – 2 m.)

Priimami asmenys, turintys ekonomikos studijų krypties arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupių profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba baigusieji kitos krypties universitetines studijas ir įgiję bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Studijų apimtis:

  20 kreditų – turintiems ekonomikos studijų krypties bei verslo ir vadybos krypčių grupės profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba kitos krypties universitetinį bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

  25 kreditai – turintiems kitų studijų krypčių profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Stojant į Ekonomikos studijų programą už papildomąsias studijas komisijos sprendimu gali būti įskaityta 1 metų praktinės veiklos patirtis. Priėmimo komisijai pateikiami praktinės veiklos patirtį įrodantys dokumentai (apie ekonomistui būdingas kompetencijas įgytas darbinėje veikloje).

Pretendentams, kurie profesinėse studijose yra studijavę dalykus, ne mažesnės apimties lyginat su nurodytais papildomųjų studijų plane, papildomųjų dalykų apimtis gali būti sumažinta.

Papildomųjų studijų paskaitos vyksta penktadieniais po pietų ir šeštadieniais.

 

Dokumentai priimami:

Studijų ir tarptautinių programų tarnyboje P. Višinskio g. 38, 208 kab. LT-76352 Šiauliai; tel. (8 41) 595 755, el. paštas: studijuok@su.lt.

Informacija apie studijas teikiama tel.(841) 595 739

el. p.: vyda.bajaruniene@su.lt

Lietuvių kalbotyra

(NL – 2 m.)

Istorija ir politika

(NL – 2m.)

Priimami asmenys, baigę humanitarinių ir socialinių mokslų krypties universitetines studijas ir turintys bakalauro arba magistro laipsnį, taip pat kolegijų absolventai, įgiję humanitarinių mokslų krypties profesinį bakalauro laipsnį.

Studijų apimtis – 20 kreditų

Priimami asmenys, turintys universitetinį bakalauro laipsnį,  ne humanitarinių ir ne socialinių mokslų srities I-osios  pakopos arba nuosekliųjų studijų išsilavinimą.

Studijų apimtis 20 kreditų

Dokumentai priimami:

Studijų ir tarptautinių programų tarnyboje

P. Višinskio g. 38, 208 kab. LT-76352 Šiauliai; tel. (8 41) 595 755, el. paštas: studijuok@su.lt

Informacija apie studijas teikiama tel. (8 41) 595739

el. p.: vyda.bajaruniene@su.lt

 

Matematika (NL - 2 metai)

Priimami kolegijų absolventai, įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir bakalauro kvalifikacinį laipsnį turintys asmenys, norintys pasiruošti stojamajam egzaminui į matematikos mokslų krypties magistrantūros studijas.

Studijų apimtis: 30 kreditų

Dalis programos gali būti vykdoma mišriu nuotoliniu būdu.

 

Dokumentai priimami:

Studijų ir tarptautinių programų tarnyboje

P. Višinskio g. 38, 208 kab. LT-76352 Šiauliai; tel. (8 41) 595 755, el. paštas: studijuok@su.lt.

Informacija apie studijas teikiama tel. (8 41) 595722

el. p.:audrone.grisiuviene@su.lt