Šidlauskiene 6

Šidlauskiene 6
Spalio 29 d. Šiaulių universiteto Lyčių studijų centro direktorė dr. Virginija Šidlauskienė aptarė su Lygių galimybių kontroliere Agneta Lobačevskyte abiejų institucijų bendradarbiavimo ir oficialios bendradarbiavimo sutarties pasirašymo galimybes.

Kaip teigia Lyčių studijų centro direktorė, „bendradarbiavimo sutarties tikslas – mažinti mokslo ir praktikos atotrūkį moterų ir vyrų lygybės ir lygių galimybių užtikrinimo srityje, skatinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą rengiant mokslines konferencijas, seminarus, išvažiuojamąsias paskaitas, bendrus tarptautinius ir nacionalinius projektus, vykdant studentų praktiką, siekiant kitų abiems sutarties šalims priimtinų tikslų“.

Šiaulių universiteto Lyčių studijų centro, kaip lyčių lygybės užtikrinimo nacionalinio mechanizmo dalies, viena pagrindinių funkcijų – telkti veikiančias institucijas ir organizacijas savitai Lietuvos lyčių lygybės viešajai politikai formuoti, moterų ir vyrų lygioms galimybėms, lyčių lygiateisiškumui užtikrinti, diskriminacijai lyties pagrindu mažinti. Todėl Centras vykdo regioninius, nacionalinius, europinius ir pasaulio mokslo, taikomuosius projektus, lyčių (ne)lygybės ir (ne)diskriminavimo tyrimus, teikia konsultacijas, ekspertines išvadas, atlieka stebėseną ir vertinimą, išbando konkurencingas socialines inovacijas, siekiant užtikrinti lygias teises ir galimybes bei kurti gerovės visuomenę, kaupia, sistemina, analizuoja ir platinta objektyvią mokslo informaciją.

Lyčių studijų centras jau yra vykdęs bendrą projektą su Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba (PROGRESS programos projektas „Moterų ir vyrų padėties skirtumų mažinimas ekonominių sprendimų priėmime Lietuvoje“, JUST/2012/PROG/AG/4118/GE).

Komunikacijos ir rinkodaros tarnybos inf.
Z. Ripinskio nuotr.

Grįžti