Taryb 3

Taryb 3
Spalio 14 d. Šiaulių universiteto Centriniuose rūmuose įvykusiame Tarybos posėdyje 7 klausimams aptarti prireikė penkių valandų. Daugiausia laiko užėmė Rektoriaus 2015 m. sausio–rugsėjo mėn. veiklos ataskaitos, Šiaulių universiteto 2013–2015 metų savianalizės pristatymo, Universiteto struktūros pertvarkos bei administracijos sanglaudos planų svarstymas.

 

Posėdžio pradžioje Tarybos nariai patvirtino darbotvarkę ir praėjusio posėdžio (2015-06-19) protokolą.

 

Antrąjį klausimą dėl Šiaulių universiteto tarybos nario statuso pristatė Universiteto juristas Saulius Valasevičius. Primename, kad praėjusiame posėdyje Tarybos narys Ramūnas Karbauskis klausė, kodėl Šiaulių miesto vicemeras Stasys Tumėnas negali eiti Šiaulių universiteto tarybos nario pareigų tapęs Šiaulių miesto vicemeru. Kad būtų atsakyta į R. Karbauskio klausimą, kreiptasi į Seimą, Švietimo ir mokslo ministeriją, kt. institucijas. Gautuose atsakymuose buvo teigiama, kad ne visuomeniniais pagrindais savivaldybėje dirbantis vicemeras eiti Šiaulių universiteto tarybos nario pareigų negali. Tarybos pirmininkas Rimvydas Vaštakas taip pat pateikė argumentų, kodėl Šiaulių mero pavaduotojas S. Tumėnas negali būti Tarybos nariu: nuo 2015 m. liepos mėn. jis nebėra Universiteto akademinės bendruomenės narys, be to, po nušalinimo nuo darbo Taryboje gerb. S. Tumėnas galėjo skųsti tokį sprendimą per 30 dienų, tačiau nepasinaudojo šia teise. Išklausęs komentarus, Tarybos narys R. Karbauskis įteikė pirmininkui R. Vaštakui atsistatydinimo iš Universiteto tarybos narių pareiškimą. R. Karbauskis sakė negalįs būti naudingesnis Šiaulių universitetui už kolegą S. Tumėną, todėl pasitraukiąs, kad pastarasis galėtų būti sugrąžintas į Universiteto tarybą kaip atstovas iš šalies. Tarybos pirmininko komentarus, kad galima išspręsti šią dilemą ir kitais būdais, Tarybos narys R. Karbauskis atmetė.

 

Šiaulių universiteto pasirengimo 2013–2015 metų savianalizei situaciją pristatė 4 pranešėjos: Strateginio ir kokybės valdymo tarnybos direktorė Renata Bilbokaitė pristatė strateginio valdymo sritį, mokslo ir meno prorektorė Diana Šaparnienė – mokslo ir meno veiklos, tarptautiškumo, tarpsektorinės partnerystės plėtojimo sritis, Studijų tarnybos direktorė Laima Liukinevičienė – studijų proceso sritį, Neakademinės veiklos tarnybos direktorė Lina Bivainienė – poveikio regiono ir šalies raidai sritį. Pranešėjos priminė, kokias pastabas išsakė anksčiau vykdytos akreditacijos komisijos nariai, supažindino Tarybos narius, kas buvo padaryta šalinant trūkumus, kokie instrumentai sukurti, įvardijo, kas dar turi būti tobulinama. Tarybos narys Vidmantas Japertas pasigedo savianalizėje konkrečių nuorodų, kas toliau turėtų būti daroma, kaip panaudoti Universiteto sukauptą patirtį institucijai sutvirtinti, stojantiesiems pritraukti; siūlė glaudžiau bendradarbiauti su vietos ir šalies valdžios institucijomis, rodyti daugiau iniciatyvos vykdant absolventų karjeros stebėseną. Atsakinga už savianalizės parengimą R. Bilbokaitė sakė dar tobulins rengiamo dokumento turinį, todėl Tarybos pirmininkas pasiūlė pakoreguoti nutarimo projektą: buvo išklausyta, kaip vyksta pasirengimas 2013–2015 metų savianalizei. Galutinis savianalizės variantas ir rekomendacijos, ką reiktų koreguoti šių ir kitų metų veiklos planuose bei Strategijoje, turės būti pateikti kitame Tarybos posėdyje. Pirmininko siūlymui Tarybos nariai pritarė balsuodami.

 

Ketvirtą darbotvarkės klausimą – 2015 m. priėmimo į Šiaulių universitetą rezultatus ir išvadas – pristatė rektorius Donatas Jurgaitis. Pranešėjas konstatavo, kad 2015 m. į Universitetą priimta 520 (20 proc. mažiau nei pernai) studentų. Priėmimo situacijai gerinti numatyta daug priemonių, iš jų: aktyvinti studijų rinkodarą, mažinti bakalauro studijų programų kiekį (nuo 34 iki 20), atlikti studijų programų galimybių analizę, teikti siūlymus dėl priėmimo proceso tobulinimo LURK, gerinti įstojimo sąlygas kolegijų absolventams, aktyviau taikyti nuotolinį mokymą, formuoti magistrantų grupes kituose miestuose ir kt. Buvo pateikta siūlymų, kaip spręsti studijų programų nerentabilumą. Į Tarybos pirmininko klausimą, kaip vertina priėmimo situaciją, Rektorius atsakė: „Vertinu normaliai.“ Po to išvardijo išorines priežastis, trukdančias, Rektoriaus manymu, sėkmingai vykdyti priėmimą. Tarybos narys V. Japertas supeikė Rektoriaus požiūrį ir pasiūlė įsivardyti vidines priežastis. Tarybos narys Sigitas Besagirskas ragino nedėti per daug vilčių į NVS šalis – jų studentai arba nesidomi Lietuva, arba neturi studijoms lėšų. Tarybos narys siūlė verčiau dairytis į Indiją, Kiniją, arabų šalis ir nepamiršti, kad užsieniečiai veikia kaip traukos centras vietinius stojančiuosius. Tarybos nariai pritarė išklausytai ataskaitai apie 2015 m. priėmimą.

 

Rektorius D. Jurgaitis taip pat pristatė 2015 m. sausio–rugsėjo mėn. veiklos ataskaitą, kuri apėmė dvi dalis: finansų sritį ir pažangą matuojančiais rodikliais apskaičiuotus rezultatus. Anot Rektoriaus, 2014 ir 2015 m. Universiteto finansinė situacija panaši. 2015 m. pradžioje skolų turėta mažiau nei pernai tuo pačiu metu, o 2015 m. rugsėjo 30 d. – daugiau nei pernai tuo pačiu metu. Universiteto finansinė skola pastebimai sumažėjo. Darbuotojų atlyginimai, pažadėjo Rektorius, už spalį ir lapkritį bus mokami įprastu laiku, o už gruodį – 2016 m. sausio mėnesį. Tarybos pirmininkas, išklausęs ataskaitą, konstatavo, kad rodikliai pastebimai gerėja, ir išreiškė abejonę, ar jie ne per mažai ambicingi. Į repliką Rektorius atsakė, kad ambicijų bendruomenei netrūksta. Jis padėkojo visiems prisidėjusiems prie rodiklių gerėjimo. Rektoriaus ataskaita buvo patvirtinta vienbalsiai.

 

Šeštasis Tarybos posėdžio darbotvarkės klausimas – Šiaulių universiteto struktūros pertvarkos planas, kurį Tarybai pristatė rektorius D. Jurgaitis. Universiteto vadovas pakartojo, kad vykdydamas pertvarką Universitetas siekia šių tikslų: sumažinti kaštus, suglaudinti padalinius, sumažinti studijų programų ir išspręsti jų nerentabilumo problemą, pagerinti atskaitomybę ir kt. Po struktūrinės pertvarkos, Rektoriaus teigimu, turėtų likti 5 akademiniai padaliniai. Trijų (naujai suformuotų) pavadinimai kol kas yra sąlyginiai: Edukologijos ir socialinės gerovės fakultetas (EF + SGNSF + Muzikos pedagogikos katedra), Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakultetas (SMF + HF +MF) ir Informatikos ir technologijos mokslų institutas (IMESI + TGMF). Dar du padaliniai – Tęstinių studijų institutas ir Mokslo institutas – lieka kaip buvę. Kilus diskusijai dėl naujų padalinių pavadinimų tikslumo, buvo pasiūlyta balsuoti už planą su sąlyginiais pavadinimais, kurie įsigaliotų po pakartotinio Senato pritarimo. Balsų dauguma (6 – „už“, 1 susilaikė, 2 nusišalino nuo balsavimo) Šiaulių universiteto struktūros pertvarkos planas patvirtintas. Tarybos pirmininkas paprašė Rektorių kitame posėdyje pateikti skaičius, kurie parodytų pertvarkos pokyčių ekonominį efektyvumą.

 

Paskutinis posėdžio klausimas – Šiaulių universiteto administracijos sanglauda. Sanglaudos planą pristatė vykdomasis direktorius Juozas Pabrėža. Pranešėjas pateikė skaičius, kurie parodė per du glaudinimo etapus pasiektą rezultatą: jau neliko 13 pareigybių kai kurias sustambinus, o iki 2015 m. gruodžio pabaigos iš esamų 154,2 etato turėtų likti 137,75 etato. Tarnybų kol kas paliekama tiek, kiek buvo. Ateityje galimi jų jungimo variantai. Direktorius akcentavo, kad procesas tebevyksta, bus peržiūrimi ir studijas aptarnaujančių padalinių etatai. Pranešėjas pateikė glaudinimo planą iki 2016 m. gruodžio 31 d., tačiau Tarybos pirmininkas paprašė pagrįsti 2016 m. planą konkrečiais argumentais ir pateikti svarstyti dar kartą. Administracijos glaudinimo iki 2015 m. gruodžio 31 d. planui pritarė 6 Tarybos nariai, 2 susilaikė.

Komunikacijos ir rinkodaros tarnybos inf.

Z. Ripinskio nuotr.

 

Taryb 9
Taryb 9
Taryb 7
Taryb 7
Taryb 5
Taryb 5
Taryb 2
Taryb 2
Grįžti