RINGUVA3

RINGUVA3
Rugsėjo 24 dieną Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultete vyko apskritojo stalo diskusija su Šiaulių Ringuvos specialiosios mokyklos socialiniais partneriais tema „Mokslininkų ir praktikų bendradarbiavimo galimybės rengiant specialistus ir vykdant specialiojo ugdymo tyrimus“. Diskusiją iniciavo Specialiosios pedagogikos doc. dr. R. Geležinienė, atsakinga fakultete už praktikų organizavimą.

Katedros vedėja doc. dr. L. Miltenienė susitikimo dalyviams pristatė fakulteto naujoves, fakulteto alumnų klubo įkūrimo idėją. Po to buvo aptartos tolesnio bendradarbiavimo perspektyvos, lūkesčiai, svarbios mokslinių tyrimų sritys. Numatyta stiprinti bendradarbiavimą su tėvais, ugdant autizmo spektro sutrikimų turinčius vaikus, atkreipti didesnį dėmesį į didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymą, elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių mokinių ugdymą, taip pat į ugdymosi pasiekimus socialinių įgūdžių klasėse.

Diskusijai pasibaigus, svečiai apžiūrėjo fakulteto modernias auditorijas, Logopedijos centrą, LIEPOS projekto metodiniame kabinete, apsilankė fakulteto kompensacinių technologijų centre, Universiteto bibliotekoje, kur susipažino su technine ir programine įranga, skirta asmenims su negalia.

Ringuvos specialioji mokykla yra bazinė specialiojo ugdymo ir negalę turinčių vaikų socialinių įgūdžių lavinimo įstaiga, kurioje specialiosios pedagogikos studijų programos studentai atlieka praktikas, stebi užsiėmimus, vykdo probleminio mokymo(si) bei kooperuotų studijų metu skirtas užduotis.

Mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymo reikalams Salvinija Žukienė pakvietė atsakomojo vizito į Ringuvos specialiąją mokyklą visus fakulteto dėstytojus. Bendradarbiavimas tęsis...

Doc. dr. L. Miltenienės ir lekt. E. Elijošiaus inf.
R. Šimonelienės ir E. Elijošiaus nuotr.
 
RINGUVA1
RINGUVA1
RINGUVA2
RINGUVA2
Grįžti