Aktuali informacija stojantiesiems į magistro studijas

Priėmimui į visas Universitete vykdomas magistrantūros studijų programas organizuojamas bendras konkursas.

Į antrosios pakopos studijas konkurso būdu priimami:

  • asmenys, baigę pirmosios studijų pakopos studijas ir atitinkantys studijų krypties (krypčių grupės) apraše bei antrosios studijų pakopos studijų programos apraše nurodytus reikalavimus
  • asmenys, baigę nurodytų krypčių universitetines pirmosios pakopos arba vientisąsias studijas ir įgiję atitinkamą bakalauro kvalifikacinį laipsnį arba vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį ir atitinkantys priėmimo reikalavimus;
  • asmenys, baigę kolegines studijas ir įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, baigę papildomąsias tos krypties studijas Universitete arba pateikę atitinkamų papildomųjų studijų baigimo kitame universitete pažymėjimą, ir (arba) turintys 1 metų (3 metų, stojant į Viešojo valdymo studijų programą) praktinės veiklos patirties ir atitinkantys priėmimo papildomus reikalavimus.

Išskirtiniais atvejais, kai studentas moka už studijas, į magistrantūros studijas priimami pirmosios pakopos studijas baigę asmenys, sutinkantys derinti papildomųjų studijų dalykus su magistrantūros studijomis.

Registracijos mokestis (II pakopos studijų įmoka) – 45* Eurai.

Sąskaitos, į kurią reikia įmokėti šią įmoką, rekvizitai:

gavėjas – Šiaulių universitetas,
gavėjo bankas – AB Šiaulių bankas,
sąskaitos Nr. LT767180000000141119,
banko kodas 71800,
įmokos pavadinimas – II pakopos registracijos mokestis – ŠU,
įmokos kodas – 2567,
mokėtojo kodas – asmens kodas.

Studijų įmoką už stojantįjį gali sumokėti ir kitas fizinis ar juridinis asmuo, tačiau būtina teisingai nurodyti mokėjimo duomenis – mokėtoją, įmokos paskirtį. Neteisingai nurodžius mokėtoją, įmokos paskirtį ir įmokos kodą, lėšos nebus įskaitomos.

Užregistravus prašymą leisti dalyvauti magistrantūros studijų konkursuose, registracijos mokestis (II pakopos studijų įmoka) negrąžinamas.

Informacija apie priėmimo į Universiteto magistrantūros studijas tvarką teikiama ir dėl studijų programos pasirinkimo konsultuojama Priėmimo komisijoje, institute

Priėmimo komisijos darbo laikas:

  • pirmadienį-ketvirtadienį - 9-16 val.,
  • nuo liepos 4 d. iki rugpjūčio 24 d. darbo laikas penktadieniais - 9-15 val.

Priėmimo komisijos darbo vieta: 

  • iki gegužės 31 d. 12 val. - P. Višinskio g. 38-208,
  • nuo birželio 3 d. iki rugpjūčio 15 d. - Vytauto g. 84-410.

----

* Nurodytos registracijos įmokos dydis gali keistis remiantis ŠU tarybos nutarimu.

 

2019 M. PRIĖMIMO Į MAGISTRANTŪRĄ PROCEDŪROS, DATOS IR TERMINAI

Priėmimo procedūros Datos ir terminai
Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas ir
dokumentų registravimas

Pagrindinis priėmimas:

2019-05-21 – 2019-05-31 12.00 val.(P. Višinskio g. 38, Studijų ir tarptautinių programų tarnyboje,  208 kab.);

2019-06-03 – 2019-07-04 12.00 val. (Vytauto g. 84, 410 kab., Priėmimo komisijoje).

Papildomas priėmimas:

2019-07-16 – 2019-08-14 ( Vytauto g. 84, 410 kab. Priėmimo komisijoje).

tel. (8 41) 595 755

Priėmimo komisijos posėdžiai, dalyvaujant Pretendentų į magistrantūrą ir profesines studijas ekspertinio vertinimo komisijų pirmininkams ir stojantiesiems / Pakviestųjų studijuoti sąrašo paskelbimas ir priėmimas

2019-07-10 (Vytauto g. 84) (Mandatinė komisija)

10.00 val. Pretendentų į ugdymo mokslų studijų krypčių grupės programas ekspertinio vertinimo komisija.

11.00 val.  Pretendentų į socialinių mokslų, verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupių programas ekspertinio vertinimo komisija.

12.00 val. Pretendentų į inžinerijos, gyvybės, informatikos ir  matematikos mokslų studijų krypčių grupių programas ekspertinio vertinimo komisija.

12.30. Pretendentų į humanitarinių mokslų studijų krypčių grupės programas ekspertinio vertinimo komisija.

13.00 val.  Pretendentų į menų studijų krypčių grupės programą ekspertinio vertinimo komisija.

Apeliacijų priėmimas Apeliacijos dėl konkursinio balo turi būti pateiktos raštu Universiteto
priėmimo komisijai per 24 valandas po kviečiamųjų studijuoti sąrašo
paskelbimo.
Apeliacijų nagrinėjimas Apeliacijos išnagrinėjamos per vieną darbo dieną nuo įteikimo ir atsakymai
skelbiami 2019-07-12  13 val.
Papildomas priėmimas, likus laisvų vietų

2019-07-16 – 2019-08-14

 

Dokumentų registravimas

Prašymai leisti dalyvauti priėmimo į magistrantūros studijas konkurse priimami Priėmimo komisijoje adresu P. Višinskio g. 38, 208 kab., o nuo birželio 3d. - Vytauto g. 84, 410 kab., informacija teikiama tel. (8 41) 59 57 55.

Pateikiant prašymą, privaloma užpildyti visus reikiamus anketinius duomenis ir suvesti visus pirmosios studijų pakopos arba vientisųjų studijų diplomo mokomųjų dalykų įvertinimus, papildomųjų ar gretutinių studijų (jei tokios baigtos) pažymėjimo mokomųjų dalykų įvertinimus.

Su prašymu pateikiamos šių dokumentų kopijos:

1. asmens tapatybės kortelės ar paso;
2. diplomo ir jo priedėlio (priedo);
3. papildomųjų studijų pažymėjimo, jei yra;
4. kitų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų, jei yra;
5. praktinės veiklos patirties įrodymų, jei yra;
6. dokumento, patvirtinančio pavardės ar vardo keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde ar vardu;
7. registracijos mokesčio (II pakopos studijų įmoka) kvito kopija;
8. 1 fotonuotrauka (3 x 4).

Jei išsilavinimo dokumentai išduoti užsienio institucijoje, patvirtinimo raštai dėl akademinio kvalifikacijos pripažinimo ir pažymių konvertavimo teikiami kartu su priėmimo prašymu. Dokumentai, išduoti kita nei lietuvių, anglų ar rusų kalba, privalo būti išversti į vieną iš šių kalbų ir patvirtinti įstatymų nustatyta tvarka.

Asmenų, pirmosios studijų pakopos išsilavinimą įgijusių Universitete, bakalauro diplomų duomenys perkeliami iš Universiteto duomenų bazių.

Prašyme asmuo pateikia pageidavimus prioriteto mažėjimo tvarka. Pageidavimu laikomas studijų programos kodo ir pavadinimo, studijų formos (nuolatinės, ištęstinės) ir studijų finansavimo nurodymas.
Mokslinės ar kitos papildomus pasiekimus įrodančios veiklos kopijos pateikiamos kartu su prašymu (papildomi balai).
Koreguojant prašymą, pageidavimų sąraše galima keisti, papildyti ar išbraukti studijų programas, jų eiliškumą, studijų formą ir finansavimo pobūdį. Jei prašymas koreguojamas ir nurodyti pageidavimai keičiami keletą kartų, galioja paskutinis prašymo koregavimas.

Prašymas pradedamas nagrinėti Universitetui gavus iš banko pranešimą apie stojamosios studijų įmokos sumokėjimą (II pakopos).

 

Konkursinio balo sandara stojantiems į magistro studijas

1. Konkursinis balas stojant į magistrantūros studijas apskaičiuojamas pagal stojančiojo pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlio ir papildomų balų (jeigu yra numatyta) duomenis.

2. Konkursinį balą magistrantūros studijų programose sudaro  diplomo priedėlio įvertinimų svertinio vidurkio ir papildomų balų (mokslinių publikacijų, pranešimų mokslinėse konferencijose ir kt., suma. Papildomas balas (didžiausias) pridedamas tik vieną kartą.

3. Konkursinį balą Dailės studijų programoje sudaro diplomo priedėlio ir baigiamojo darbo ar/ir baigiamojo egzamino įvertinimų svertinio vidurkio suma.

4. Konkursiniam balui skaičiuoti imami bakalauro diplomo priedėlyje (priede) įrašytų dalykų įvertinimai.

5. Jei pirmosios pakopos studijų diplomo priedėlyje (priede) dalykų apimtis kreditais nėra nurodyta, skaičiuojant konkursinį balą imamas aritmetinis diplomo priedėlio (priedo) pažymių vidurkis.

6. Penkiabalės vertinimo sistemos pažymiai pirmiausia perskaičiuojami pagal dešimtbalę sistemą ir tik paskui su jais atliekami aritmetiniai veiksmai.

7. Jeigu diplomo priedėlyje (priede) yra dalykų, įvertintų įskaita, jų įvertinimas neįtraukiamas į skaičiuojamą svertinį vidurkį ir konkursinį balą.

8. Konkursinio balo rodiklių įvertinimas apskaičiuojant stojančiųjų į skirtingų studijų krypčių programas konkursinį balą gali būti skirtingas dėl papildomų balų.

9. Asmenų, baigusių papildomąsias studijas, konkursiniam balui skaičiuoti imami bakalauro arba profesinio bakalauro diplomo priedėlyje ir papildomųjų studijų pažymoje įrašytų dalykų įvertinimai. Papildomųjų studijų metu išklausyti ir įvertinti dalykai skaičiuojami tokia pačia tvarka, kaip bakalauro ar profesinio bakalauro diplomo priedėlyje nurodyti dalykai.

10. Surinkus vienodą konkursinių balų skaičių, stojant į antrosios pakopos studijas aukštesnę   vietą konkursinėje eilėje užima tas stojantysis, kurio baigiamojo darbo (baigiamojo egzamino ar baigiamųjų egzaminų vidurkio) įvertinimas yra aukštesnis.