Recenzuojamas tęstinis mokslo straipsnių rinkinys „Socialinis ugdymas“ leidžiamas nuo 2001 m., kai Šiaulių universiteto Edukologijos katedra pradėjo organizuoti mokslinę-praktinę konferenciją tokiu pat pavadinimu. Nuo to laiko maždaug kas keleri metai vykdavo konferencija, kurioje buvo nagrinėjamos vis kitos atitinkamu laikotarpiu aktualios socialinio ugdymo problemos:

Socialinis ugdymas I: Papildomojo ugdymo situacija ir perspektyvos Lietuvoje (2001),

Socialinis ugdymas II: Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimas (2002),

Socialinis ugdymas III: Socialinė pedagoginė teorija ir praktika (2004),

Socialinis ugdymas IV: Vaiko ir šeimos teisių apsauga (2007),

Socialinis ugdymas V: Smurto ir patyčių prevencija ugdymo įstaigose (2010),

Socialinis ugdymas VI: Socialinės ir švietimo politikos dermės nepakankamumo veiksnių įtaka kaimo vaikų socialiniam mobilumui (2011). Dėl pastarosios konferencijos pasirinktos problemos aktualumo, dalyvių ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio šalių didelio susidomėjimo, pasikeitė konferencijos statusas – nuo 2011 m. ji tapo tarptautinė.

Socialinis ugdymas VII: Postmodernios visuomenės iššūkiai vaikų ir jaunimo socializacijai (2014). Septintajame numeryje publikuojami straipsniai apima tris įgalinančias sėkmingą vaikų ir jaunimo socializaciją tyrimų kryptis: vaikų ir jaunimo socializacijos problemos ir jų sprendimai švietimo ir socialinės globos institucijose, pokyčiai vaikų socializacijoje šeimos instituto transformacijų kontekste, pedagogo pasirengimo profesinei veiklai kaita: naujų vaidmenų ir kompetencijų ugdymasis, kurios atliepia pagrindinį šios konferencijos tikslą – skatinti mokslinės, empirinės patirties sklaidą, diskutuoti apie vaikų ir jaunimo socializacijos problemas ir jų paieškas postmodernioje visuomenėje.