Mokslo ir meno tarptautiškumo skatinimo fondas (M2T) sudaromas siekiant finansiškai paremti Šiaulių universiteto dėstytojų ir mokslo darbuotojų ir doktorantų mokslinių tyrimų ir meninės veiklos rezultatų sklaidą pasaulio mokslo bendruomenėje, spartinti Universiteto integraciją į Europos ir pasaulio mokslo organizacijas, internacionalizuoti mokslinę ir meninę veiklą.

MMTSF nuostatai

Mokslo ir meno tarptautiškumo skatinimo fondo valdyba:

pirmininkė – prof. dr. Ingrida Šaulienė, mokslo ir meno prorektorė;

narės:

doc. dr. Rima Bakutytė, Tęstinių studijų instituto direktorė,

prof. dr. Diana Cibulskienė, Mokslo instituto direktorė,

lekt. dr. Lina Garšvienė, Socialinių, humanitarinių mokslų ir menų fakulteto prodekanė,

doc. dr. Daiva Korsakienė, Mokslo ir meno tarnybos direktorė,

lekt. Lina Miliūnienė, Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakulteto prodekanė,

dr. Laura Šukienė, Technologijos, fizinių ir biomedicinos mokslų fakulteto Aplinkotyros ir fizikos katedros docentė.

Dokumentų pateikimas

Dėl lėšų mokslo (meno) išvykai gauti dėstytojas ir mokslo darbuotojas gali kreiptis į Valdybą tik iki išvykimo į renginį ir turi pateikti:
1. užpildytą prašymo formą (žr. 1 priedą);
2. patvirtinimą apie iš kitų rėmėjų gautas lėšas, o jei jos dar negautos – pateiktų prašymų tokioms lėšoms gauti kopijas;
3. tarptautinio mokslo ar meno renginio programą, nuorodą į renginio interneto svetainę;
4. dokumentus, įrodančius, kad yra pakviestas dalyvauti renginyje ir kad jo pateikta medžiaga (pranešimas, parodos eksponatas) yra priimta ir įtraukta į renginio programą;
5. dokumentus, įrodančius būsimos publikacijos (parodos eksponato) prieskyrą ŠU;
6. rekomendaciją (jei prašo Valdyba). 

Dėl lėšų mokslo publikacijos leidybai gauti autorius Valdybai turi pateikti:
1. užpildytą prašymo formą (žr. 2 priedą);
2. leidėjo išduotos išankstinio apmokėjimo sąskaitos už mokslo straipsnio paskelbimą kopiją ar kitus paskelbimo ar išleidimo kaštus pagrindžiančius dokumentus, turinčius visus būtinus rekvizitus;
3. sumaketuoto straipsnio kopiją; jei tokios galimybės nėra, straipsnio rankraštį, kuriame institucinės prieskyros yra tokios, kokios jos bus numatytame paskelbti straipsnyje;
4. recenzijų kopijas ir susirašinėjimo su žurnalo redakcija medžiagą, iš kurios matyti, kad straipsnis buvo recenzuotas.

Fondo valdybos posėdžių preliminarus tvarkaraštis

Data Laikas
Sausio 27 d. 13.00 val.
Vasario 22 d. 8.30 val.
Kovo 15 d. 8.30 val.
Balandžio 20 d. 8.30 val.
Gegužės 24 d. 8.30 val.
Birželio 21 d. 8.30 val.
Rugsėjo 20 d. 8.30 val.
Spalio 19 d. 13.00 val.
Lapkričio 15 d. 8.30 val.

Jei po lėšų skyrimo numatomi jų panaudojimo pokyčiai, Tyrėjas turi kreiptis į Valdybą prašydamas leidimo atlikti juos. Valdybai teikiamas prašymas (žr. 3 priedą).

Norintieji dalyvauti konkurse paramai doktoranto akademinei išvykai gauti, užpildo paraiškos formą (žr. 4 priedą) ir pateikia Valdybai. Paraišką sudaro:
1. doktoranto prašymas;
2. doktoranto mokslinės veiklos aprašas ir informacija apie akademinę išvyką;
3. akademinės išvykos numatomų rezultatų reikšmės disertaciniam tyrimui pagrindimas (iki 2000 ženklų);
4. doktoranto vadovo rekomendacija;
5. dokumento, patvirtinančio, kad paraišką pateikęs doktorantas yra pakviestas skaityti pranešimą moksliniame renginyje, dalyvauti kvalifikacijos kėlimo kursuose arba mokslinėje stažuotėje, kopiją.

Paraiškos paramai doktorantų akademinėms išvykoms priimamos du kartus per metus – nuo kovo 2 d. iki kovo 15 d. ir nuo spalio 1 iki spalio 15 d.

Paraiškos paramai doktoranto akademinei išvykai gauti vertinamos pagal paraiškos paramai doktoranto akademinei išvykai gauti įvertinimo formą (žr. 5 priedą), pagal kiekvieną kriterijų suteikiant įverčius balais.

Pirmojo ir antrojo pusmečio doktorantų finansuojamų paraiškų sąrašai turi būti patvirtinti atitinkamai iki balandžio 1 d. ir iki lapkričio 1 d.

Atsiskaitymas

Dėstytojas / mokslo darbuotojas, atsiskaitydamas už lėšas, skirtas mokslo (meno) išvykai:
1. grįžęs iš mokslo (meno) išvykos, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas Valdybai pateikia tarptautinės komandiruotės dalykinės ataskaitos, kurioje nurodo atliktus darbus ir jų rezultatus, kopiją;
2. Universiteto Finansų tarnybai teikia lėšų panaudojimo ataskaitą pagal patvirtintą formą ir prideda išlaidas pagrindžiančių ir mokėjimą įrodančių dokumentų kopijas;
3. užregistravęs publikaciją Universiteto publikacijų duomenų bazėje praneša Valdybai.
4. Išvykos rezultatus aptaria artimiausio katedros (centro) posėdžio metu, šią veiklą įrodančius katedros (centro) posėdžių protokolų išrašus pristato Valdybai.

Paskelbus straipsnį, autorius per 10 (dešimt) darbo dienų:
1. užregistruoja publikaciją Universiteto publikacijų duomenų bazėje;
2. Valdybai pateikia paskelbto straipsnio bibliografinę nuorodą;
3. nurodo žurnalo svetainės, kurioje yra publikuotas straipsnis, adresą arba pateikia paskelbto straipsnio kopiją, jei straipsniui suteikta atviroji prieiga.

Doktorantas, grįžęs iš akademinės išvykos, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas Valdybai pateikia dalykinę ataskaitą, kurioje nurodo atliktus darbus ir jų rezultatus, o Finansų tarnybai – lėšų panaudojimo pagrindimą (žr. 6 priedą).