Jei vidurinį išsilavinimą įgysiu 2020 m. ir dalyvausiu bendrajame priėmime, kokius egzaminus turėsiu išlaikyti, norėdamas pretenduoti į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas vietas?

Asmenys, nuo 2019 m. Lietuvoje įgysiantys vidurinį išsilavinimą ir pretenduosiantys į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas vietas, turi būti išlaikę:                                                                            – lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą;                                                                                – užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Užsienio kalbos mokėjimo lygis būtų nustatomas, laikant valstybinį brandos egzaminą (brandos egzaminas turi būti įvertintas ne mažiau kaip 16 balų) arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą;                         – matematikos valstybinį brandos egzaminą (išskyrus į menų studijų programas).                                                Šių valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 40, jeigu asmuo pretenduoja studijuoti universitete, ir ne mažesnis negu 25, jeigu asmuo pretenduoja studijuoti kolegijoje.  Taip pat privalomas penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, jeigu asmuo pretenduoja studijuoti universitete, ir ne mažesnis negu 6, jeigu asmuo pretenduoja studijuoti kolegijoje, iš šių privalomų mokytis dalykų: lietuvių kalba ir literatūra; gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių); užsienio kalbamatematikaistorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursasbiologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursasmeninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas; bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Jei vidurinį išsilavinimą įgysiu 2020 m. ir dalyvausiu bendrajame priėmime, ar man privalomas matematikos brandos egzaminas?

Stojantieji, 2016 – 2020 metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į visų studijų krypčių grupių (išskyrus menų) universitetinių ir koleginių studijų programų valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę matematikos valstybinį brandos egzaminą. Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą 2018 m. privaloma būti išlaikius matematikos valstybinį brandos egzaminą ne žemesniu nei 16 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į humanitarinių mokslų studijų krypčių grupės, meno pedagogikos ir dalyko pedagogikos studijų programas, kurių dalykas priskiriamas humanitarinių mokslų studijų krypčių grupei; ne žemesniu nei 25 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į kitų studijų krypčių grupių programas (išskyrus meno pedagogikos ir dalyko pedagogikos studijų programas, kurių dalykas priskiriamas humanitarinių mokslų studijų krypčių grupei).

Jei vidurinį išsilavinimą įgysiu 2020 m. ir dalyvausiu bendrajame priėmime, ar man privalomas užsienio kalbos brandos egzaminas?

Stojantieji, nuo 2015 metų Lietuvoje įgiję ar įgysiantys vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu. Užsienio kalbos mokėjimo lygis nustatomas, laikant valstybinį brandos egzaminą (pakanka išlaikyti) arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.

Jei vidurinį išsilavinimą įgysiu 2020 m. ir dalyvausiu bendrajame priėmime dėl mokamos studijų vietos, kiek turiu išlaikyti valstybinių brandos egzaminų?

Į aukštosios mokyklos pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas konkurso būdu priimami asmenys, išlaikę bent vieną valstybinį brandos egzaminą ir turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, atsižvelgiant į jų mokymosi rezultatus, stojamuosius egzaminus ar kitus aukštosios mokyklos nustatytus kriterijus (LR mokslo ir studijų įstatymas).                                                                                                                                                          Atkreipiame dėmesį, kad kiekviena aukštoji mokykla į mokamas studijų vietas gali nustatyti savo priėmimo taisykles ir turėti aukštesnius reikalavimus pretenduojantiems į mokamas studijų vietas. Taip pat stojantieji turi tenkinti mažiausią stojamąjį konkursinį balą.

Už kokius pasiekimus pridedami papildomi balai stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas?

Papildomi balai, stojant į valstybės finansuojamas vietas, skiriami pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintą Konkursinės eilės sudarymo tvarkos aprašą:                                                                        - Pirmojo arba antrojo dalyko brandos darbo ne žemesnis nei 9 įvertinimas - 0,25 balo.                                  - Baigti baziniai kariniai mokymai arba atlikta privalomoji pradinė karo tarnyba - 0,5 balo.                      - Tarptautinių olimpiadų, konkursų prizinės vietos. Vertinami tik 10-12 klasių (gimnazijos II-IV klasių) olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami - aukso medalis - 2,5 balosidabro medalis - 1,5 balobronzos medalis - 1 balas.                                                                            - Šalies olimpiadų, konkursų prizinės vietos. Vertinami tik 10-12 klasių (gimnazijos II-IV klasių) olimpiadų ir konkursų laimėjimai. Už to paties dalyko olimpiadą ar konkursą balas (didžiausias) skaičiuojamas tik vieną kartą, už skirtingų dalykų olimpiadas skirti papildomi balai sumuojami - 1 vieta - 1,5 balo2 vieta - 1 balas, 3 vieta - 0,5 balo.                                                                                                                                            - Stojantiesiems į universitetinių studijų programas ir baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu - 1 balas.                                                                                                           - Stojantiesiems į koleginių studijų programas ir baigusiems tos pačios švietimo srities profesinio mokymo programas su pagyrimu - 1 balas.                                                                                                                          - Dalyvavimas tarptautinėje, nacionalinėje jaunimo savanoriškoje veikloje, kuri yra ne trumpesnė negu 3 mėnesiai arba jaunimo savanoriškoje tarnyboje, kuri yra ne trumpesnė nei 6 mėnesiai - 0,25 balo.                                                                                                                   - Stojantiesiems į universitetinių studijų muzikos krypties studijų programas - 0,15 x A (čia A - muzikologijos mokyklinio brandos egzamino įvertinimas).                                                                                                                        Papildomus pasiekimus, už kuriuos yra skiriami papildomi balai, reikia nurodyti BPIS. Papildomi balai į mokamas studijų vietas yra pridedami pagal aukštųjų mokyklų nustatytas taisykles.

Jei vidurinį išsilavinimą įgyjau 2019 m. ir dalyvausiu bendrajame priėmime, kokius egzaminus turėsiu išlaikyti, norėdamas pretenduoti į aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas vietas?

Asmenys, nuo 2019 m. Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduosiantys į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas vietas, turi būti išlaikę: a) lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą; b) užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis. Užsienio kalbos mokėjimo lygis būtų nustatomas, laikant valstybinį brandos egzaminą (brandos egzaminas turi būti įvertintas ne mažiau kaip 16 balų) arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą; c) matematikos valstybinį brandos egzaminą (išskyrus į menų studijų programas). Šių valstybinių brandos egzaminų įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 40, jeigu asmuo pretenduoja studijuoti universitete, ir ne mažesnis negu 25, jeigu asmuo pretenduoja studijuoti kolegijoje. Taip pat privalomas penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinis vidurkis, kuris, suapvalintas iki sveiko skaičiaus, turi būti ne mažesnis negu 7, jeigu asmuo pretenduoja studijuoti universitete, ir ne mažesnis negu 6, jeigu asmuo pretenduoja studijuoti kolegijoje, iš šių privalomų mokytis dalykų: lietuvių kalba ir literatūra; gimtoji kalba (baltarusių arba lenkų, arba rusų, arba vokiečių); užsienio kalba; matematika; istorija arba geografija, arba integruotas istorijos ir geografijos kursas; biologija arba fizika, arba chemija, arba integruotas gamtos mokslų kursas; meninio ugdymo srities dalykas arba technologijų programos krypties dalykas, arba integruotas menų ir technologijų kursas, arba specializuoto ugdymo krypties (dailės arba inžinerinio, arba meninio, arba muzikos) programos dalykas; bendroji kūno kultūra arba pasirinkta sporto šaka, arba specializuoto ugdymo krypties (sporto) programos dalykas.

Jei vidurinį išsilavinimą įgyjau 2019 m. ir dalyvausiu bendrajame priėmime dėl mokamos studijų vietos, kiek turiu išlaikyti valstybinių brandos egzaminų?

Į aukštosios mokyklos pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas konkurso būdu priimami asmenys, išlaikę bent vieną valstybinį brandos egzaminą ir turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, atsižvelgiant į jų mokymosi rezultatus, stojamuosius egzaminus ar kitus aukštosios mokyklos nustatytus kriterijus (LR mokslo ir studijų įstatymas). Atkreipiame dėmesį, kad kiekviena aukštoji mokykla į mokamas studijų vietas gali nustatyti savo priėmimo taisykles ir turėti aukštesnius reikalavimus pretenduojantiems į mokamas studijų vietas. Taip pat stojantieji turi tenkinti mažiausią stojamąjį konkursinį balą. 

Jei vidurinį išsilavinimą įgyjau 2019 m. ir dalyvausiu bendrajame priėmime, ar man privalomas užsienio kalbos brandos egzamino įvertinimas?

Stojantieji, nuo 2015 metų Lietuvoje įgiję ar įgysiantys vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu. Užsienio kalbos mokėjimo lygis nustatomas, laikant valstybinį brandos egzaminą (pakanka išlaikyti) arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą. Ar man privaloma laikyti lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą, jei planuoju rinktis universitetines studijų programas? 

Ar man privaloma laikyti lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą, jei planuoju rinktis universitetines studijų programas?

Jei vidurinis išsilavinimas įgytas 2015 – 2019 metais ir norite pretenduoti į universitetinių studijų programų valstybės finansuojamas studijų vietas, privalote laikyti valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą. Įgysiantiems vidurinį išsilavinimą 2019 metais ir norintiems pretenduoti į koleginių studijų vietas, taip pat reikia laikyti lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą. Jei vidurinis išsilavinimas įgytas 2014 ir ankstesniais metais, renkantis universitetines studijų programas nėra privalomas lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino įvertinimas, pretenduojant į valstybės finansuojamas studijų vietas, gali būti išlaikytas ir mokyklinis brandos egzaminas.

Vidurinį išsilavinimą įgyjau 2014 m., ar man privalomas užsienio kalbos brandos egzamino įvertinimas dalyvaujant 2019 m. bendrajame priėmime?

Stojantiesiems, įgijusiems vidurinį išsilavinimą Lietuvoje iki 2014 metų įskaitytinai ir pretenduojantiems į pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą liudijantis dokumentas. Vadinasi, užsienio kalbos brandos egzamino įvertinimas Jums nėra privalomas.

Ar man privaloma laikyti matematikos brandos egzaminą, jei vidurinį išsilavinimą įgyjau 2019 m.?

Stojantieji, 2016 – 2019 metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į visų studijų krypčių grupių (išskyrus menų) universitetinių ir koleginių studijų programų valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę matematikos valstybinį brandos egzaminą. Asmenims, įgijusiems vidurinį išsilavinimą 2018 m. privaloma būti išlaikius matematikos valstybinį brandos egzaminą ne žemesniu nei 16 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į humanitarinių mokslų studijų krypčių grupės, meno pedagogikos ir dalyko pedagogikos studijų programas, kurių dalykas priskiriamas humanitarinių mokslų studijų krypčių grupei; ne žemesniu nei 25 balų įvertinimu, jeigu pretenduoja į kitų studijų krypčių grupių programas (išskyrus meno pedagogikos ir dalyko pedagogikos studijų programas, kurių dalykas priskiriamas humanitarinių mokslų studijų krypčių grupei).

Esu atleistas nuo brandos egzaminų, ar man privalomi matematikos, užsienio kalbos ir lietuvių kalbos ir literatūros egzaminų įvertinimai, norint dalyvauti 2019 m. bendrajame priėmime?

Atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų ir pretenduojantiems į pirmosios pakopos arba vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas, minimalus rodiklis yra vidurinį išsilavinimą liudijantis dokumentas. Vadinasi, užsienio kalbos, matematikos bei lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminų įvertinimai nėra privalomi norint dalyvauti šių metų bendrajame priėmime, pakanka turėti brandos atestatą.

Kodėl apskaičiuotas konkursinis balas prie kai kurių studijų programų yra skirtingas valstybės finansuojamai vietai (VF) ir valstybės nefinansuojamai vietai (VNF)?

Konkursinis balas gali būti skirtingas tada, kai pati aukštoji mokykla mokamoms (vnf) vietoms nustatė kitokį egzaminų derinį negu švietimo ir mokslo ministras nustatė valstybės finansuojamoms (vf)  vietoms arba nustatė papildomų priėmimo sąlygų, pavyzdžiui, prideda papildomą balą už tam tikrus pasiekimus. 

Skaičiuojant konkursinį balą yra nurodyta, kad antrojo ir trečiojo gali būti imami tiek metiniai pažymiai, tiek ir brandos egzaminų įvertinimai. Tačiau, jeigu to dalyko metinis pažymys yra geresnis nei brandos egzamino įvertinimas, ar galima imti metinį pažymį?

Tokiu atveju bus imamas jums palankiausias variantas.  Antrojo ir / ar trečiojo dalyko metiniai pažymiai imami tik tų dalykų, kurių einamaisiais metais organizuojami valstybiniai brandos egzaminai.

Nurodyta, kad konkursinis balas bus skaičiuojamas iš keturių brandos egzaminų įvertinimų arba dalykų metinių pažymių. Kaip bus skaičiuojamas konkursinis balas, jei išlaikiau 5 brandos egzaminus? Ar galima nurodyti kokius pažymius imti skaičiuojant balą?

Bus skaičiuojamas pats palankiausias jums variantas, nieko nereikia papildomai nurodyti. Pirmojo (pagrindinio) dalyko ir lietuvių kalbos bei literatūros bus imami tik brandos egzaminų įvertinimai, kitų dviejų dalykų bus imami brandos egzaminų arba metinių pažymių įvertinimai (palankiausi stojančiajam). 4 dalykai, iš kurių skaičiuojamas konkursinis balas, tarpusavyje turi nesikartoti.   Antrojo ir / ar trečiojo dalyko metiniai pažymiai imami tik tų dalykų, kurių einamaisiais metais organizuojami valstybiniai brandos egzaminai. Ketvirtojo dalyko imamas lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino arba kito dalyko, numatyto vietoje lietuvių kalbos ir literatūros dalyko, jeigu lietuvių kalba ir literatūra yra pirmasis dalykas, brandos egzamino įvertinimas ar metinis pažymys.

Jei stojantysis vidurinį išsilavinimą įgijo 2018 metais ir dalyvaus bendrajame priėmime į valstybės finansuojamas studijų vietas, kiek ir kokius egzaminus jam reikia išlaikyti?

Reikia išlaikyti tris valstybinius brandos egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) ne žemesniu nei B1 lygiu (arba tarptautinis užsienio egzaminas) ir matematikos (išskyrus stojantiems į menų krypčių grupės studijų programas) ne žemesniu nei patenkinamu pasiekimų lygiu, jeigu pretenduojama į humanitarinių mokslų studijų srities programas, ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu, jeigu pretenduojama į socialinių, biomedicinos, fizinių ir technologijos mokslų studijų sričių programas.

Jeigu mokyklą baigiau ankstesniais nei 2010 m., kaip galiu įregistruoti prašymą ir kaip pateikti brandos atestato rezultatus?

Jeigu mokyklą baigėte anksčiau negu 2010 m., jums reikia registruotis internetu BPIS informacinėje sistemoje ir įkelti savo dokumentus iki bendrojo priėmimo prašymų teikimo termino pabaigos.

Jei vidurinę mokyklą baigiau 2010 m. ir vėliau perlaikiau brandos egzaminus, ar man reikia pažymos kopiją apie laikytą arba perlaikytą egzaminą prisegti BPIS?

Ne. Laikiusiųjų arba perlaikiusiųjų 2010 ir vėlesniais metais brandos egzaminus, duomenys į BPIS įkeliami tiesiai iš Mokinių registro. Stojantiesiems rekomenduojama pasitikrinti, ar įkelti duomenys atitinka brandos atestato įrašus.

Kokius dokumentus reikia turėti, vykstant įforminti priėmimą ir pasirašant studijų sutartį?

Vykstant į priėmimo komisiją pasirašyti studijų sutarties Jums reikia turėti: brandos atestatą ir jo priedą, pasą arba asmens tapatybės kortelę, santuokos liudijimą (jeigu ne visi dokumentai yra ta pačia pavarde), vieną nuotrauką, stojamosios studijų įmokos kvitą.

Jeigu mokyklą baigiau ne Lietuvoje, ar galiu registruotis LAMA BPO informacinėje sistemoje?

Taip, tačiau užsiregistravus LAMA BPO informacinėje sistemoje, į artimiausią LAMA BPO punktą reikia pristatyti Studijų kokybės vertinimo centro (SKVC) patvirtintus vidurinės mokyklos baigimo bei kitus reikiamus dokumentus.

Kiek mažiausiai ir daugiausiai pageidavimų galėsiu įtraukti į prašymą pirmojo etapo metu?

Pirmojo etapo metu į prašymą galima įtraukti minimaliai vieną pageidavimą, maksimaliai devynis pageidavimus.

Kiek kvietimų galiu gauti?

Kiekviename priėmimo etape galite gauti tik vieną kvietimą studijuoti, jeigu tenkina jūsų konkursinis balas.

Jeigu stojantysis vidurinį išsilavinimą įgijo 2015 ar 2016 metais ir dalyvaus bendrajame priėmime, ar jam privalomas užsienio kalbos brandos egzamino įvertinimas?

Stojantieji, 2015 ar 2016 metais Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į pimosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) egzaminą ne žemesniu nei B1 lygiu. Užsienio kalbos mokėjimo lygis nustatomas laikant brandos egzaminą arba tarptautinį užsienio kalbos egzaminą.

Ar man privaloma laikyti lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą, jei planuoju rinktis universitetines studijų programas?

Jeigu vidurinis išsilavinimas bus įgytas 2015 ar 2016 metais ir norėsite pretenduoti į universitetinių studijų programų valstybės finansuojamas studijų vietas, privalėsite laikyti valstybinį lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminą. Jei laikysite mokyklinį brandos egzaminą, tokiu atveju, galėsite pretenduoti tik į koleginių studijų programų studijų vietas. Jeigu vidurinis išsilavinimas įgytas 2014 ir ankstesniais metais, renkantis universitetines studijų programas nėra privalomas lietuvių kalbos ir literatūros valstybinis brandos egzamino įvertinimas, pretenduojant į valstybės finansuojamas studijų vietas. Gali būti laikytas ir mokyklinis brandos egzaminas.

Ar privaloma laikyti matematikos brandos egzaminą, jeigu vidurinį išsilavinimą įgijau 2016 m.?

Stojantieji, 2016 m. Lietuvoje įgiję vidurinį išsilavinimą ir pretenduojantys į visų sričių (išskyrus menų) koleginių ir universitetinių studijų programų valstybės finansuojamas studijų vietas turi būti išlaikę matematikos brandos egzaminą: ne žemesniu nei patenkinamu pasiekimų lygiu, jeigu pretenduoja į humanitarinių mokslų studijų srities studijų programas; ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu, jeigu pretenduoja į socialinių mokslų, biomedicinos, fizinių ir technologijos mokslų studijų sričių programas.

Kas bus jeigu neatvyksiu laikyti stojamojo egzamino arba motyvacijos vertinimo?

Jeigu neatvyksite laikyti motyvacijos testo ar stojamojo egzamino, Jūs negalėsite dalyvauti konkurse į valstybės finansuojamą vietą.

Man reikia laikyti stojamąjį egzaminą. Ar pasirinkus egzamino vietą, reikia laukti atskiro pakvietimo, ar vykti į egzaminą nustatytą dieną?

Stojamojo egzamino vietą ir laiką, esant galimybei, reikia pasirinkti pačiam stojančiajam BPIS ir vykti į egzaminą paskirtą dieną be atskiro pakvietimo.

Ką reikia turėti, atvykus į stojamąjį egzaminą ar motyvacijos vertinimą? Ar reikia mokėti už egzaminą?

Už LAMA BPO organizuojamus stojamuosius egzaminus ir motyvacijos vertinimą mokėti nereikia. Atvykus į stojamąjį egzaminą ar motyvacijos vertinimą, su savimi reikia turėti asmens dokumentą. Dėl atskirų egzaminų, kuriuos organizuoja ne LAMA BPO, o pačios aukštosios mokyklos, mokesčio arba reikalingų turėti priemonių reikia teirautis aukštojoje mokykloje.

Ar papildomame priėmime įmanoma pretenduoti į valstybės finansuojamas vietas?

Jeigu papildomo priėmimo metu yra paskelbta laisvų valstybės finansuojamų vietų toje studijų programoje, į kurią Jūs norite stoti, galėsite pretenduoti į valstybės finansuojamą vietą.

Nedalyvavau pagrindiniame bendrojo priėmimo etape į Lietuvos aukštąsias mokyklas. Ar galiu pateikti prašymą papildomo priėmimo metu?

Taip, galėsite registruotis LAMA BPO informacinėje sistemoje ir pateikti prašymą studijuoti.

Vidurinį išsilavinimą baigiau užsienyje, ar galiu pretenduoti į valstybės finansuojamas vietas Lietuvos aukštosiose mokyklose?

Asmenys, įgiję išsilavinimą užsienio šalių institucijose, teisės aktų nustatyta tvarka gali būti priimami konkurso būdu į valstybės finansuojamas studijų vietas Lietuvos aukštosiose mokyklose, jeigu jie yra: 1. Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai; 2. turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių, nesančių Europos Sąjungos ir kitų Europos ekonominės erdvės narėmis, piliečiai ir asmenys be pilietybės; 3. išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai, pateikę lietuvių bendruomenės toje šalyje, iš kurios atvyko, pažymą, patvirtinančią lietuvių kilmę. Užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, neatitinkantys nurodytų kriterijų, priimami į aukštąsias mokyklas konkurso būdu studijuoti savo lėšomis.

Ar brandos atestato vidurkis turi įtakos stojant?

Neturi. Konkursinis balas yra skaičiuojamas iš reikalingų tai studijų programai mokomųjų dalykų brandos egzaminų ar dalykų metinių pažymių įvertinimų.

Kas yra studijų stipendija?

Studijų stipendija yra valstybės parama studentams, kurie su aukščiausiais balais įstoja į valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Studijų stipendijos dydis per metus yra lygus tos programos, į kurią įstojo studentas norminės kainos dydžiui. Jeigu aukštosios mokyklos nustatyta metinė studijų kaina yra mažesnė už norminę studijų kainą, stipendijos dydis atitinka aukštosios mokyklos nustatytos studijų kainos dydį.

Jeigu jau studijuoju valstybės finansuojamoje vietoje, ar galiu dar gauti ir studijų stipendiją?

Studijų stipendijos neturi teisės gauti asmenys:

1. priimti į valstybės finansuojamas studijų vietas; 2. pakartotinai studijuojantys pagal tos pačios arba žemesnės pakopos studijų programą, jeigu daugiau nei pusę tų studijų laikotarpio gavo studijų stipendiją; 3. neturintys teisės užimti valstybės finansuojamų studijų vietų ar gauti studijų kainos kompensacijos.

Kuo skiriasi nuolatinės studijos nuo ištęstinių studijų?

Nuolatinė studijų forma yra pagrindinė organizuojant studijas pagal visų pakopų laipsnį suteikiančias studijų programas, jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip. Universitete studijų nuolatine forma vienų metų įprastinė apimtis yra 60 kreditų, bet ne mažesnė kaip 45 kreditai. Ištęstinės studijos savo trukme yra ne daugiau kaip pusantro karto ilgesnės už nuolatinės formos studijas.

Kas yra gretutinės studijos?

Gretutinės studijos – konkrečios studijų krypties pagrindus apimančios studijos, kurias baigus įgyjamas pasirengimas specialiosioms tos krypties studijoms bei praktiniam gilinimuisi. Šiaulių universitete studijuojantieji greta savo pagrindinių studijų gali rinktis kitos studijų programos gretutines studijas. Pasirinkus studijų programą su gretutine kryptimi, įgyjamas platesnis išsilavinimas – studijas baigęs asmuo turi dviejų krypčių bakalauro diplomą. Tokiu būdu yra lengviau prisitaikyti prie darbo rinkos pokyčių.

Kas yra pirmosios pakopos studijos?

Tai yra Bakalauro studijos, kurias baigus suteikiamas bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Šis laipsnis žymi įgytą teoriniu pasirengimu bei moksliniais tyrimais grindžiamą aukštąjį išsilavinimą ir suformuotus pasirinktos studijų krypties žinių pagrindus. Baigus bakalauro studijas gali būti suteikiama ir profesinė kvalifikacija. Sėkmingai baigus studijas įgyjama teisė studijuoti magistrantūroje.

Kas yra antrosios pakopos studijos?

Tai yra Magistrantūra – asmens profesinei ir mokslinei kvalifikacijai kelti skirtos antrosios pakopos nuosekliosios studijos. Orientuotos į mokslinę veiklą ir keliančios mokslinę kvalifikaciją magistrantūros studijos rengia studentus mokslininko tyrėjo arba pedagogo karjerai, orientuotos į analitinę taikomąją veiklą ir keliančios profesinę kvalifikaciją – kitai profesinei veiklai. Baigus magistrantūrą suteikiamas magistro kvalifikacinis laipsnis.

Kas yra LSP?

LSP – Lietuvos studento pažymėjimas. Šis, Jūsų studento statusą įrodantis dokumentas, suteikia teisę naudotis Jūsų aukštosios mokyklos biblioteka, inventoriumi, naudojamas laikant egzaminus, sužinant pažymius bei jungiantis prie aukštosios mokyklos vidinės informacinės sistemos. LSP taip pat suteikia teisę Jums naudotis šalies viešojo transporto lengvatomis bei įvairiomis tik studentams skirtomis nuolaidomis visoje Lietuvoje. (Daugiau informacijos www.lsp.lt)

Kas yra ISIC?

ISIC – tarptautinis studento pažymėjimas. Studento pažymėjimas ISIC kartu yra ir nuolaidų kortelė, suteikianti nuolaidas 120 pasaulio valstybių ir daugiau kaip 1 000 nuolaidų Lietuvoje. (Daugiau informacijos www.isic.lt )

Kas yra ŠUSA?

Šiaulių universiteto studentų atstovybė. Studentų interesams atstovaujanti studentų organizacija, atitinkanti Mokslo ir studijų įstatyme jai keliamus reikalavimus. Atstovybę sudaro visuotinio studentų susirinkimo (konferencijos) išrinkti studentai.