alt

alt

Merginų choras „Pavasaris“ įkurtas 1959 m. ir yra seniau­sias Uni­versi­teto choras. Jame dai­nuoja įvai­rių studijų programų stu­dentės ir absolventės. „Pa­va­sa­ris“ dalyvauja Balti­jos ša­lių stu­dentų šventėse „Gau­dea­mus“, Lietuvos ir Pa­sau­lio lietu­vių dai­nų šventėse, tarptau­ti­niuose bei Lietuvos festi­va­liuose, konkursuose. Choras yra surengęs koncertų JAV, Lenki­joje, Ru­si­joje, Latvi­joje, Esti­joje, dau­gelyje Lietu­vos vietovių. 2013 metais Lietuvos suaugusiųjų chorų konkurse mėgėjų chorų grupėje „Pavasaris“ užėmė III vietą.

 

Meno va­dovas doc. Gedi­mi­nas Ra­ma­nauskas

Tel. 8 685 26724

El. p. mokyklinedudele@gmail.com